Bebyggelseutveckling Kassmyra

Förstudie inför ansökan om planuppdrag för detaljplan. Tyréns har jobbat i tidiga skeden med bebyggelseutveckling av Norra Kassmyraåsen, Tumba i Botkyrka kommun på uppdrag av Scandinavian Property Group. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med kommun, beställare och arkitekt.

Området är ett före detta grustag som enligt kommunens översiktsplan ska utvecklas med bostäder och verksamheter. Tyréns erbjuder en helhetslösning som innehåller planprocessledning och framtagande av de utredningar som behövs till bebyggelseförslaget.

Uppdraget påbörjades som en förstudie inför ansökan om planuppdrag för detaljplan. Förstudien beskriver planområdets förutsättningar med avseende på geoteknik, trafik, akustik, miljö, VA och dagvatten.
 
Fortsatt arbete har skett med ett mer omfattande material för bebyggelseförslaget inför detaljplaneprocessen. Tyréns tar tillsammans med Metod arkitekter fram förslag på bebyggelsestruktur med cirka 500 bostäder, skola, parker och nytt gatunät.