BKA Stockholms framtida avloppsrening

Utbyggnad av Henriksdals avloppsreningsverk och avvecklingen av Bromma avloppsreningsverk. Stockholm Vatten planerar en utbyggnad av Henriksdals avloppsreningsverk och samtidigt en avveckling av Bromma avloppsreningsverk. För att ersätta Bromma avloppsreningsverk planerar Stockholm Vatten att leda avloppsvatten från västerort till Henriksdal för rening. Vid projektets färdigställande ska avloppsvattnet ledas under Stockholm i en 16 kilometer lång tunnel. För att säkerställa att barns åsikter och perspektiv tillvaratas i planeringen av projektet har Tyréns på uppdrag av Stockholm Vatten tagit fram en barnkonsekvensanalys samt föreslagna åtgärdsförslag under byggskedet. Åtgärderna ska mildra eventuell negativ påverkan för barn och ungas livsmiljö under projektets genomförandeskede.

Resultatet från intervjuerna ger en bild av hur barn och unga använder sin närmiljö under olika tider på dygnet eller årstider. Intervjuerna ger även en förståelse för värden av mer social karaktär så som barnens känsla av trygghet, identitet och sammanhang. I analysen kombineras intervjuresultaten med forskning och studier om barns specifika förutsättningar i stadsmiljön. Analysen (BKA) visar tydligt vilka konsekvenser projektet kan få för barn och unga. Denna förståelse utgör ett viktigt underlag i framtagandet av åtgärder för att underlätta och minimera risker och konflikter med barn och ungas intressen under byggtiden.