Detaljplan för Ystads hamn

Upprättande av detaljplan för Ystads kommun. Tyréns har under 2016-2017 tagit fram en detaljplan, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och tillhörande utredningar, som gör det möjligt att utvidga hamnen i Ystad och tillgodose hamnens framtida behov. Planförslaget omfattar plats för två nya färjelägen, pir, uppmarschområden och ny vågbrytare. I planområdet ingår även ett mindre område för besöksanläggning avseende idrott och rekreation.

Ystads kommun/Hamnen planerar en utvidgning av hamnens verksamhetsområde med färjelägen för större fartyg. Genom att utvidga hamnområdet och ska nya landytor som möjliggör hamnverksamhet stöttas även Ystads kommuns planer på en framtida stadsutveckling genom att befintliga ytor för hamnverksamhet frigörs.

Betydande miljöpåverkan
Detaljplanens genomförande har bedömts medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ miljöbalken. En MKB till detaljplanen har därför upprättats.

Foto: Leif Gustavsson