Detaljplan och MKB för ESS

Detaljplan och MKB för ESS (European Spallation Source) i Lund. Tyréns har 2012-2013 i uppdrag att upprätta detaljplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt tillhörande utredningar för ESS i Lund. European Spallation Source (ESS) är ett internationellt forskningsprojekt som syftar till att skapa ett tvärvetenskapligt forskningscenter baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla, vilken kan liknas vid ett gigantiskt mikroskop.

Tyréns har i uppdrag att ta fram detaljplan, MKB samt tillhörande utredningar för ESS i Lund. Detaljplanens syfte är att inom angivet planområde pröva lämpligheten för en forskningsanläggning grundad på neutronspridning, European Spallation Source – ESS AB samt kompletterande verksamheter som stödjer forskningen och forskningsanläggningarna i Brunnshög så som forskningsinstitut, tillfälliga forskarbostäder, filialbyggnader för universitet och högskolor, universitetslokaler för Lunds universitet, kontor och servicefunktioner. Planområdet omfattar även yta för en mottagningsstation för el samt ett befintligt vindkraftverk.

Under projektets gång har stor vikt lagts vid miljöfrågorna och att minimera anläggningens påverkan på omgivningen. Bland viktiga frågor att utreda har varit påverkan på landskapsbild och kulturmiljö då byggnaden är storskalig, till exempel är acceleratorn 400 meter.

I samband med framtagandet av detaljplan och MKB har utredningar inom följande områden gjorts: Risk, Dagvatten, Buller, Naturmiljö, Landskapsbild, Trafik, Luft, Förorenad mark, Kulturmiljö och Geoteknik samt sociala- och ekonomiska konsekvenser.

Beställare: Lunds kommun