Förstudie om besöksnäringen kopplat till Linnéminnen

Tyréns genomför på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län en förstudie som handlar om att kartlägga möjligheterna för att stärka besöksnäringen kring Linnéminnena på ett hållbart sätt.

Målet med projektet, som fått stöd av regionala utvecklingsfonden, är att det ska finnas en stabil grund och infrastruktur för att ta emot besökare på ett hållbart sätt när världsarvet The rise of systematic biologi är på plats. Det innebär bland annat att platserna är tillgängliga, men samtidigt förberedda för ett ökat besökstryck och att det i anslutning till dem är enkelt att bedriva verksamhet för föreningar och företag.

Tyréns gör en nuläges- och en behovsanalys, som sedan mynnar ut i ett antal åtgärdsförslag. Dessa kan sedan omsättas i konkreta åtgärder i en genomförandefas. 

Tyréns presenterade delresultat på Uppsala slott

Tyréns presenterade en halvtidsrapport av studien på ett seminarium om Linné i dagens och framtidens Uppsala på Uppsala slott. På seminariet deltog ett femtiotal deltagare från bland annat Uppsala universitet, Uppsala kommun, Region Uppsala, Sveriges Lantbruksuniversitet samt intresseorganisationer och näringsliv.

 

“Vi vill öka antalet besökare, men det ska vara hållbart och utan att slita på känsliga miljöer." 

Otydlig organisation utan gemensamma mål

Förstudien visar bland annat på att det är ett stort antal aktörer som är involverade i arbetet och att roller och ansvar behöver tydliggöras. Det krävs också en förbättrad samordning utifrån en gemensam framtida målbild. Deltagarna på seminariet var överens om denna problembild. Förstudien utgår från ett destinationsperspektiv, det vill säga att Linnéminnen är en del av en större helhet som måste fungera med transporter, boende, kommunikation med mera. Detta underströks av deltagare som uttryckte vision om att hela staden bör ”andas” Linné.

Förstudien visar också på utmaningar vad gäller målen att öka besöksnäringen samtidigt som det ska göras på ett hållbart sätt. Utmaningarna kring hållbarhetsperspektivet handlar bland annat om möjligheten att ta emot fler besökare utan att slita på känsliga miljöer, hur transporter till och mellan Linnéminnena kan utvecklas, graden av tillgänglighet till och på platserna samt ett breddande av målgrupper som tar del av Linnéminnena.

Linnéminnen är en del av en större helhet som måste fungera med transporter, boende och kommunikation. Deltagarna delar visionen att hela staden Uppsala bör ”andas” Linné.

Fortsättningen på uppdraget

Tyréns arbete fortsätter med analyser och åtgärdsförslag, bland annat genom en workshop med berörda aktörer. Slutrapporten överlämnas sedan till Länsstyrelsen i slutet av november 2019.