Kulturmiljöutredning Linbanan – Göteborg

Kulturmiljöbeskrivning med stadsbildsanalys. Till 400-årsjubileet i Göteborg 2021 ska det byggas en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen. Som ett underlag till detaljplanen för linbanans station på Lindholmen och sträckningen över Göta Älv har Tyréns tagit fram en kulturmiljöbeskrivning med stadsbildsanalys för riksintresset Lindholmen och det intilliggande före detta varvsområdet med hamn- och älvrum.

Kulturmiljön på Lindholmen är en unik miljö som är starkt förknippad med Göteborg och berättar om hur det historiskt sett ut på flera platser i Göteborg. Det fanns varvsverksamhet här redan på 1500-talet men Lindholmens varv etablerades 1845 och fanns kvar till 1970-talet. Idag finns en äldre arbetarbebyggelse, varvsbyggnader och olika spår från den forna verksamheten bevarat inom området.

Kulturmiljöunderlaget ska fungera som stöd i arbetet med formgivningen av linbanans torn och station samt för den kommande planens konsekvensbeskrivning. I utredningen har fysiska och visuella uttryck för riksintresset Lindholmen och för områdets övriga kulturhistoriska värden identifierats och beskrivits. Linbanans påverkan på stadsbild och definierade kulturvärden har sedan analyserats utifrån åtta synbilder. I varje synbild har fotomontage lagts in som visar en stationsvolym och tornens läge och höjd. Med linbanans lokalisering som utgångspunkt har de kulturvärden som är uttryck för riksintresset och särskilt viktiga att beakta i det fortsatta planarbetet listats.