Malmö allmänna sjukhus - detaljplan

Planarbete i sjukhusmiljö med fokus på bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Tyréns uppdrag omfattar framtagandet av detaljplan för sjukhusområdet i Malmö och gjordes 2017. Syftet med planen är att möjliggöra två nya vårdbyggnader, bevara och skydda äldre kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt utveckla befintliga grönområden. Förändringen är en del i ett större utvecklingsarbete som bland annat ska leda fram till ett sjukhusområde som är väl integrerat i staden. Bild: White Arkitekter

Sjukhuset behöver nya lokaler då de befintliga är gamla och inte längre optimala för verksamheten. Äldre byggnader kommer att rivas för att göra plats för de nya. Detaljplanen omfattar också områdets administrationsbyggnad - sjukhusområdets äldsta byggnad. Denna föreslås bevaras och skyddas i detaljplanen tillsammans med den anatomiska teatern från 1950-talet.

Planområdet ligger centralt inom sjukhusområdet och är en viktig knutpunkt för hela området. Byggnadens bottenvåningar ska vara levande och innehålla publika verksamheter förenliga med sjukhusverksamheten. Allmänt tillgängliga stråk och mötesplatser inom planområdet är viktiga för sjukhusområdets stadsintegration.