Översiktsplan Valdemarsvik

Tyréns är med och planerar för en hållbar utveckling. Valdemarsvik är en skärgårdskommun i östra Östergötland med ca 8 000 invånare. Kommunen gav Tyréns i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan (ÖP). Syftet med planen är att utifrån en helhetssyn på ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer, skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling i hela kommunen.

Det har varit ett omfattande arbete där Tyréns experter bland annat arbetat nära tjänstemän och den politiskt tillsatta styrgruppen, samt deltagit i möten med medborgare, kommun och länsstyrelse. Tyréns har ansvarat för framtagande av samtliga planhandlingar, samt samordning, tidsplanering och projektekonomi.

I ansvaret ingick många avväganden mellan olika intressen, framför allt i den känsliga kustmiljön.

Uppdraget omfattade även utredning av havsnivåhöjningar och kartering av den sammanhållna bebyggelsen. Tyréns har därutöver tagit fram det bostadsförsörjningsprogram som ingår i planen, utredning av landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och underlag för kulturmiljöprogram.

Beställare: Valdemarsviks kommun, år 2014-2017