Ortstrukturanalys för Östra Sörmland

Rapport om framtidsscenarion och planeringsinriktningar för orter längs med Ostlänken. För regionen Östra Sörmland sker en förändring av tillgänglighet och infrastrukturförutsättningar, i och med utbyggnad av Ostlänken. Denna kommer påverka regionen genom sina planerade stationer i Vagnhärad, Nyköping samt Skavsta. Utifrån dessa nya förutsättningar har Tyréns undersökt hur en framtida utveckling av orterna i Östra Sörmland kan komma att se ut.

För beställaren Nyköping kommuns räkning genomförde Tyréns en ortstrukturanalys för 13 orter i Östra Sörmland utmed järnvägarna Ostlänken, Södra Stambanan samt TGOJ-banan. Orternas struktur och karaktär analyserades och scenarier togs fram för hur Östra Sörmland och orterna kan komma att se ut år 2030, 2040 samt år 2050.

Hur orterna i Östra Sörmland kommer att utvecklas under de kommande decennierna är en fråga om vilken tillgänglighet i transportsystemet som skapas, men även en fråga om orternas egna förutsättningar i demografi, utbud och tillgång till arbetsmarknad. Utifrån olika antaganden vad gäller prognoser och planer skapades troliga scenarier för regionens och orternas utveckling.

Analysen används i den regionala planeringen, med fokus på hållbar samhällsutveckling. Genom att synliggöra orternas struktur och påverkansfaktorer kan en strategi läggas för att nå ett positivt utfall för orterna.