SKB för Skärsätra Hamnväg

Hur blir de sociala konsekvenserna av en passage över väg och spårväg längs Lidingöbanan. I ett uppdrag för Stockholms läns landsting har Tyréns tagit fram en social konsekvensbeskrivning (SKB) för återöppnandet av passagen över väg och spårväg vid Skärsätra Hamnväg längs Lidingöbanan.

Den sociala konsekvensbeskrivningen syftar till att beskriva de sociala konsekvenserna av ett återöppnande av passagen över väg och spårväg vid Skärsätra hamnväg längs Lidingöbanan. Passagen stängdes under upprustningen av Lidingöbanan med stöd av järnvägsplan. Stängningen överklagades och det ledde till att en ny utformning började utredas.

Föreslagen utformning är en signalreglerad plankorsning som via en gångfålla ansluter till en upphöjd gångpassage över Södra Kungsvägen. Hastigheten på Södra Kungsvägen sänks från 50 km/h till 40 km/h. Tidigare utredningar har primärt haft ett tekniskt fokus varför det är viktigt att få en samlad bedömning av de sociala konsekvenserna för att trafikförvaltningen ska kunna ta ett väl grundat beslut som främjar hållbar infrastrukturplanering.

SKB:n grundar sig på tidigare framtagna utredningar, kompletterande platsbesök, intervjuer med specialister och en gåtur med barn. Den har sin utgångspunkt i trafikförvaltningens riktlinjer om social hållbarhet (RiSoc) och tillgänglighet (RiTill) med huvudfokus på tillgänglighet, trygghet och säkerhet. SKB:n görs som en jämförelse mellan nuläge (stängd plankorsning och rivet övergångsställe) och föreslagen lösning med öppen plankorsning och gångpassage.

Uppdatering: Styrgruppen för Spårväg City har beslutat att det inte blir någon ny övergång vid Skärsätra Hamnväg på Lidingöbanan bland annat baserat på den sociala konsekvensbeskrivning som Tyréns tog fram.

Beställare: Stockholms läns landsting