Social konsekvensanalys (SKA) i Botkyrka

Tyréns tar reda på hur de boende upplever sitt område . Tyréns har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram en social konsekvensanalys (SKA) för en delsträcka på väg E4/E20 som inkluderar en utveckling av Brunna och Södra Porten i Botkyrka kommun. Analysen ska utgå från människors livssituation och behov. Botkyrka kommun planerar att utveckla det befintliga verksamhetsområdet Eriksberg till ett nytt handels- och företagsområde invid E4/E20. I planen ingår även en ny dragning för Hågelbyleden till en ny trafikplats (Södra Porten) över E4/E20 söder om trafikplats Hallunda. Brunna är en befintlig idrottsplats som ska utvecklas till en mötesplats med en föreslagen sociodukt (bred bro) över E4/E20.

Tyréns gör en analys av de sociala konsekvenser som fysiska infrastruktur- och stadsutvecklingsåtgärder får för de som bor och verkar i de två områdena. I uppdraget ingår att ta reda på hur boende upplever området och hur motorvägen påverkar deras liv. Analysen fokuserar på hur människor använder sig av olika platser, vilka platser som är viktiga eller mindre viktiga och hur stadsdelarna är sammankopplade.

Som en del i uppdraget genomförde Tyréns i augusti 2018 intervjuer i samband med festivalen This is Alby (se bilder). Ungdomar på plats fick frågor om hur de rör sig i området, vilka platser de besöker, vilka färdsätt de använder, hur E4/E20 påverkar deras rörelsemönster och hur trygga de känner sig i området.

Målet med en social konsekvensanalys är att få insyn i hur stadsutveckling kan stärka den positiva påverkan för människor i området och minimera den negativa.

 


Uppdragsgivare: Trafikverket