SKB Södra Källtorp i Västerås

Social konsekvensanalys som underlag till detaljplan för en ny stadsdel. Västerås stad har fattat beslut om att ta fram en ny detaljplan för användning av området Södra Källtorp, Wenströmska skolan, med flera. Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att skapa en ny stadsdel med bostäder, huvudsakligen i närhet till natur, rekreationsområden, centrum och handel. Totalt kommer Södra Källtorp att rymma drygt 700 bostäder i varierad form.

För att stärka sociala värden inom planområdet har Västerås stad genomfört en social konsekvensbeskrivning (SKB). Till det har de anlitat Tyréns. SKB:n syftar till att beskriva planens positiva och negativa konsekvenser utifrån olika sociala aspekter och geografiska skalor. Exempel på sociala aspekter är trygghet och delaktighet.

De metoder som har använts vid framtagning av underlag till SKB:n är platsobservationer utifrån bestämda aspekter samt en statistisk kartläggning analyserad i GIS.

SKB:n möjliggör en samlad bedömning av detaljplanens konsekvenser på de människor som kommer att bo i, eller använda, området när det är färdigställt. SKB:n kommer att användas som underlag avseende beslut om detaljplan samt att förstärka positiva sociala konsekvenser under detaljplaneprocessen.