Stadsutveckling Nacka strand

Detaljplan för Södra Nacka strand, detaljplan 4. Tyréns har på uppdrag av Nacka kommun tagit fram en detaljplan för Södra Nacka strand. Planområdet har en areal på ca 10 ha och berör en stor del av stadsdelen, detaljplanen omfattar både befintlig och föreslagen bebyggelse samt ett flertal allmänna anläggningar i form av gator, torg, parker m.m.

Detaljplanens övergripande syfte är att ge möjlighet till stadsutveckling i enlighet med detaljplaneprogrammet för Nacka strand, och därmed möjliggöra en tät, blandad och levande stadsdel med attraktiva stadsrum och rekreationsmiljöer.

Uppskattningsvis 365 nya bostäder och verksamhetslokaler planeras tillkomma inom planområdet. Tre nya kvarter föreslås, två invid Nacka strandtunnelns mynning samt ett väster om det gamla Teliahuset. I planområdets västra del föreslås även ett större sammanhängande parkområde, den så kallade Västra hällmarksparken, samt en fristående förskola.

Bild: Kjellander Sjöberg