Tätortsutveckling Åkers styckebruk

Tyréns har på uppdrag av Åkers Krutbruk fastigheter AB och i nära samarbete med samhällsbyggnadskontoret i Strängnäs kommun arbetat fram ett förslag till detaljplan för ett cirka 40 hektar stort område i direkt anslutning till centrala Åkers styckebruk.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra 400-500 bostäder, förskola, besöksanläggning kopplad till friluftslivet, samt mindre lokal service, inom ett område direkt öster om den befintliga tätorten.

Planområdet är strategiskt beläget i riktning mot och på behändigt avstånd från Läggesta tågstation, med goda pendlingsmöjligheter till Strängnäs, Stockholm och regionen i stort.

Moderna bostäder utvecklar bruksorten

Området utgör den första etappen i utvecklingen av det före detta Krutbruket och dess omgivningar. Arbetet vägleds av visionen att bygga vidare på arvet från bruksorten och dess kulturhistoriska värden, samtidigt som orten tillåts att på ett hållbart sätt växa med moderna bostäder och nya offentliga miljöer för både framtida och befintliga invånare.

Planområdet är strategiskt beläget

Planområdet är strategiskt beläget i riktning mot och på behändigt avstånd från Läggesta tågstation, med goda pendlingsmöjligheter till Strängnäs, Stockholm och regionen i stort.