Vision för utveckling av Laholms stadskärna

Framtagande av en vision för utvecklingen av Laholms stadskärna genom bland annat medborgardialog. Tyréns har under 2016-2017, på uppdrag av Laholms kommun, arbetat med att ta fram en vision för utvecklingen av Laholms stadskärna. Laholm har en mysig liten stadskärna med slingrande smala gatstensgränder och småskalig handel - en kvalitet att stärka. Bilens plats i denna småskaliga struktur är en utmaning att hantera, en annan är hur verksamheter och handel ska leva och ett attraktivt utbud möjliggöras i den lilla orten. Laholms kommun hade en mängd aktuella utredningar och kunskapsunderlag för stadskärnan, t.ex. om handel, trafik och gestaltning. För att kunna och våga ta beslut om insatser för stadskärnans utveckling saknades en vision om vad man ville uppnå, som också skulle vara förankrad hos invånare och hos stadskärnans aktörer.

Syftet med Tyréns uppdrag har varit att ta fram en brett förankrad vision som pekar ut en tydlig och prioriterad viljeriktning för stadskärnans utveckling, en vision som möjliggör kraftsamling och fokuserat agerande. Uppdraget har resulterat i ett visionsdokument som i text och illustrationer beskriver målbilden för Laholms stadskärna 2025 och de arbetssätt och insatsområden som är prioriterade för att nå dit. Utmaningar och strategiska vägval för utvecklingen tydliggörs.

Visionen och prioriteringarna har arbetats fram genom en omfattande dialogprocess. Tyréns har genomfört intervjuer och workshops med kommunala tjänstemän, politiker och representanter från stadskärnans aktörer, samt bistått kommunen i en medborgardialog. Tyréns har utifrån samtliga inspel identifierat teman och utmaningar och vidareutvecklat strategier och åtgärdsförslag. Uppdraget har genomförts i nära samverkan med kommunens projektgrupp.