Vägval vid VA-utbyggnad

Vägval vid VA-utbyggnad. Tyréns har fått i uppdrag att beskriva ett antal huvudalternativ för utbyggnad av VA och belysa de konsekvenser olika vägval innebär.

Nynäshamns kommun står inför beslut om utbyggnad av kommunalt VA-system i den sydvästra skärgården. Det finns ett antal olika vägar att lösa vatten- och avloppsförsörjningen och Tyréns har analyserat de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av alternativen.

Utredningen visar att vilket utbyggnadsalternativ som väljs är mindre avgörande för kostnaderna per fastighet än till exempel anslutningsgrad och förtätningsmöjligheter.

Hur anläggningsavgifter periodiseras och investeringar avskrivs är också viktiga faktorer som påverkar avgifternas storlek.

En utbyggnad som ger möjlighet att ansluta många fastigheter i ett tidigt skede är optimal.

Om det är möjligt att kombinera utbyggnaden med förtätning i områden som ska anslutas, kommer detta att minska kostnaderna för fastighetsägarna.

Beställare: Nynäshamns kommun, VA-förvaltningen