Analys, strategi & planering

Vision, målbild och detaljerad handlingsplan

En väl genomtänkt strategi bygger på en noggrann analys av framtaget underlag. En del av strategiarbetet är också att genomföra ett framgångsrikt förankringsarbete för att implementeringen ska få en väntad effekt. Tyréns har en mycket god förståelse för strategiskt arbete i samhällsutveckling – från tidig vision, via målbild till detaljerad handlingsplan.

Våra strategier skapar bästa möjliga fortsättningar för etablering eller utveckling.

Våra strategier skapar bästa möjliga fortsättningar för etablering eller utveckling inom områden som näringsliv, turism, kontorslokaler, handel och bostäder.Vårt strategiska arbete bygger ofta på att hitta en samverkan mellan intressenter som berörs av det strategiska utvecklingsarbetet.

Tyréns erbjuder tjänster för strategisk planering och utveckling:

  • Översiktsplanering med tillägg och fördjupningar
  • Hållbarhetsbedömning av översiktsplan
  • Planeringsstrategi för översiktsplan
  • Plats- och fastighetsutveckling
  • Stadskärneutveckling och centrumutveckling
  • Handelsutveckling
  • Lokalstrategi
  • Mobility Management
  • CERO (Climate and Economic Research in Organisations)
  • Infrastruktur- och kollektivtrafikplanering

Stöd i kommunernas översiktsplanering 

Fördelarna med en strategisk översiktsplanering är många, där vi på Tyréns har erfarenhet av att stötta kommuner med en proaktiv och kontinuerlig översiktsplanering. Det kan röra sig om planeringsunderlag, tillägg till översiktsplanen, fördjupade översiktsplaner eller framtagande av en ny översiktsplan. Vi på Tyréns har kompetens i organisationen att koppla på för det som behövs i just din kommun.

Ett nytt verktyg inom den översiktliga planeringen är planeringsstrategin, som ett steg i den rullande kontinuerliga översiktsplaneringen. Vi erbjuder ett systematiskt arbetssätt för planeringsstrategin som går att anpassa och bygga på efter var en kommun befinner sig i sin översiktsplaneprocess. Du som arbetar med kommunens översiktsplanering får ett bra stöd och en trygghet i att vårt samarbete resulterar i en planeringsstrategi som både underlättar det fortsätta planeringsarbetet och uppfyller lagkraven.

Tyréns erbjuder också en tjänst för hållbarhetsbedömning av översiktsplan, som är en metod för att bygga på även social och ekonomisk hållbarhetsaspekter på de lagstadgade miljöaspekterna. Tyréns metod bygger på en iterativ process, med tydliga avstamp med syfte att påverka och hjälpa planarbetet framåt.