Förorenade områden

Förorenad mark i tidiga skeenden

Markföroreningar är allt oftare en miljöaspekt vid miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och miljöbedömningar av planer och program. Det finns stora fördelar med att förorenad mark kommer in tidigt i planeringsprocessen för omvandling och nybyggnation.

Genom att ta in frågeställningen i tidiga skeden (förstudie, översiktsplan eller fördjupad översiktsplan) kan man styra planeringen av utbyggnaden så att man undviker onödiga störningar och kostnader som orsakas av överraskningar i form av marksanering. Möjligheterna till återanvändning av måttligt förorenade massor kan öka om hänsyn tas till detta redan i ett tidigt skede.

I tidiga skeden rör det sig om att översiktligt inventera och söka i arkiv för att identifiera eventuella problemområden samt vilka utredningar som behöver tas fram, i senare skeden och inför detaljplan utförs ofta en miljöteknisk markundersökning om man misstänker föroreningar.