Miljö & klimat

Tillståndsprövning enligt miljölagstiftning

Tillståndsprövningar är en viktig del i verksamheter och byggprojekt där det finns miljökänsliga dimensioner som regleras av miljölagstiftning. Miljölagstiftning utgör grunden för mycket av vår miljöinriktade konsultverksamhet. Tyréns konsulter är insatta i förändringar i miljölagstiftningen och hjälper kunderna med att ligga steget före lagkraven och att uttolka vad lagkraven konkret innebär.

Anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken krävs bland annat för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet. Som miljöfarlig verksamhet räknas en uppsjö av verksamhet såsom exempelvis deponier, vindkraftverk, utsläpp av förorenande ämnen, industrier. Ibland räcker det med anmälan och ibland är det bättre att skaffa tillstånd. Vi kan ge råd utifrån vår erfarenhet.

Vi kan hjälpa till med hela samrådsprocessen. Från att avgränsa samrådskretsen, upprätta samrådshandlingen till att genomföra samrådet och dokumentera inkomna synpunkter. Vi har kunskap om olika metoder för moderna samråd där människor görs delaktiga i en process.

Mindre omfattande arbeten som ofta behövs är dispensansökningar enligt miljöbalken kopplade till intrång i områden med biotopskydd, strandskydd, artskydd eller naturreservat,