Norra Djurgårdsstaden

Hållbarhetskrav för stadens allmänna platser

I den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholms, ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden, planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. I Norra Djurgårdsstaden har Tyréns ansvar för att säkerställa att Stockholms stads egna arbeten lever upp till stadens de högt ställda hållbarhetskraven.

I projektet deltar Tyréns i utvecklingen av Stockholm stads högt ställda hållbarhetskrav för den nya stadsdelen och ansvarar för att säkerställa att stadens egna arbeten – från planering till genomförande och förvaltning – lever upp till dem. Stadens arbeten omfattar planering av stadsdelar och deras struktur samt infrastruktur som gator, gång och cykelbanor, kajer, torg och parker mellan byggnaderna.

Även de externa byggherrarna i Norra Djurgårdsstaden har högt ställda miljökrav. Under 2014 har Tyréns ansvarat för uppföljningen av att de lever upp till miljökraven, som är energianvändning för byggnader, grönytefaktor för kvarteren och inomhusmiljöer certifierade guld enligt Miljöbyggnad. För att hantera uppföljningen har Tyréns ansvarat för införandet av databasen Hållbarhetsportalen.

Uppdraget för Stockholm stad omfattar bland annat kravställning och uppföljning av stadens planering, projektering och entreprenader, utveckling och tillämpning av grönytefaktor för allmän plats. Det har även ingått kravställning och uppföljning samt utveckling av metoder och krav för att säkerställa genomförandet.

Arbetet baseras på det övergripande programmet för miljö och hållbar stadsutveckling för Norra Djurgårdsstaden samt den konkretisering i form av handlingsprogram för stadens allmänna platser och anläggningar som har tagits fram.

Beställare: Stockholms Stads Exploateringskontor, Stora projekt

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}