Bostadsområdet Tollare i Nacka

Stort projekt med VDC som framgångsrik metod

Tollare är ett nytt bostadsområde i Nacka kommun vid Lännerstasundet. Det är cirka 1100 nya bostäder, flera vägar, en kaj och allmänna parker som byggs med flera intressenter involverade. Tyréns uppdrag innefattar projekteringsledning av infradelarna i projektet.

Som projekteringsledare för infradelarna leder och styr Tyréns medarbetare projektets totala infraprojektering tillsammans med Bonavas kontrakterade projektörer. Målet är att leverera produktionsanpassade och av kommunen granskade och upprättade bygghandlingar enligt exploateringsavtalet. Som Samordnande Projekteringsledare samordnas de olika projekteringsdelarna i samlade leveranser till Nacka kommun.

Genom att beskriva och arbeta med dokumentstruktur, tydlig kommunikation och tidigt i processen visualisera leveranspaketen, har kommunens granskningsorganisation blivit mer delaktig i projekteringen, vilket skapat positiva mervärden för alla inblandade parter.

 

Bonava har gett Tyréns ett stort förtroende att som oberoende part ta fram en fungerande projektering- och granskningsprocess samt arbeta fram gransknings- och bygghandlingar inom ramen för exploateringsavtalet. Bonavas önskan har varit att Tyréns driver projekteringsmöten med kommunen, ledningssamordning med olika byggherrar och produktionspersonal.

VDC har använts som metod i projektet för att driva projektet framåt. Två stora workshops har ägt rum tillsammans produktionspersonal och projektörer för att tillsammans arbeta vidare mot lösningar.

 

 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}