Kalmar slott

Kalmar slott

Kalmar slott är ett populärt besöksmål med mycket stort kulturhistoriskt värde. Tyréns har i uppdrag 2010-2011 installera en ny hiss på slottet. Uppdraget föregås av ett noggrant analysarbete där de antikvariska aspekterna, utrymning, brand, konstruktiva konsekvenser och övriga tekniska förutsättningar belyses.

Kalmar slott är ett statligt byggnadsminne med Riksantikvarieämbetet som tillsynsmyndighet. Fastigheten förvaltas av Statens fastighetsverk. Som ett viktigt led i arbetet för Statens fastighetsverk ingår att tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv för så många som möjligt.

Det kan handla om att göra kunskapen mer tillgänglig och levande men även att fysiskt tillgängliggöra fastigheter genom åtgärder som en hissinstallation. Nya installationer och förändringar i dessa fastigheter måste dock alltid ske så att det inte påverkar kulturvärden på ett negativt sätt.

Vid hissinstallationen i Kalmar slott dras ett nytt hisschakt genom ett tunnvalv från 1555 och en igenmurad öppning, en tidigare ingång till kyrkan, öppnas på nytt. Hissen ska även fungera som utrymningsväg för personer med funktionshinder, vilket i sig ställt höga krav på hela projektet.

I vanliga ombyggnadsprojekt görs förstörande provtagningar för att se hur en vägg är uppbyggd. I byggnadsminnesmärkta fastigheter kräver alla former av ingrepp tillstånd. Det ställer krav på god kännedom om de material och tekniker som användes då fastigheten ursprungligen uppfördes. I arbetsprocessen löses de byggnadstekniska gåtorna genom arkivssökningar för att utreda vilka förändringar som gjorts under åren på slottets bärande system.

Beställare: Statens fastighetsverk

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}