FoU-projekt

Tyréns ambition är att erbjuda hållbara lösningar som både står i samklang med miljön och är kostnadseffektiva och funktionella. Den här ambitionen genomsyrar hela vår organisation i form av fokusområden som avancerade konstruktioner, effektivare byggprocesser, förnyelse och underhåll samt klimat, miljö och hälsa. Vi ska också utvecklas så att vi förädlar det vi redan har och utnyttjar våra erfarenheter mer effektivt.

TyrEngine

TyrEngine är en unik plattform för visualisering av hållbart samhällsbyggande. Genom att kombinera avancerad grafisk teknik från spelvärlden framställs en 3D-­miljö som visar resultat och effekter av ...

Läs mer här
Kompetenslyft Infrastrukturplaner

Sverige växer och det ställer stora krav på att samhällsstrukturen fungerar. På Tyréns gör vi en satsning för kompetenshöjning av strategiska resurser och för att effektivisera arbetssätt inom infras...

Läs mer här
GeoBIM skapar ordning och reda

I ett projekt är det ofta svårt att veta vilka geotekniska undersökningar som är utförda och var de är placerade. Ju större projektet är, desto svårare är det. När en organisation som förvaltar geotek...

Läs mer här
Quiet Track minskar buller från spårtrafik

Quiet Track är ett EU-finansierat projekt för att minska buller och slitage från spårtrafik. Mikrofoner talar om hur mycket det bullrar och ett GPS-system visar var det bullrar mest.

Läs mer här
Hållbar arkitektur för industrianläggningar

För hundra år sedan ritade tidens främsta arkitekter våra kraftverk och fabriker. Idag behövs en vitalisering av arkitekturens roll i arbetet med att skapa socialt och miljömässigt hållbara industrian...

Läs mer här
Välkommen in i värmen

Attract, ett projekt som syftar till att bygga lågenergihus som tål subarktiskt klimat. Projektet utgår från stadsomvandlingen som pågår i Gällivare och Kiruna där flera kvarter ska flyttas och nya sk...

Läs mer här
Bioclimatic Tool

Vi kan inte styra väder och vindar. Däremot kan vi bygga stadsmiljöer som är anpassade till det lokala klimatet. Med hjälp av Tyréns tjänst Bioclimatic Tool får arkitekter och stadsplanerare tillgång ...

Läs mer här
Articulated Funiculator

Articulated Funiculator är helt ny typ av hiss. Faktum är att vi inte kallar det hiss, vi ser det som ett vertikalt transportsystem som har fler användningsområden än det vi idag tänker på som ”hiss”.

Läs mer här
BESTyr - Surfa fram koll på underhåll

BESTyr är ett webbaserat underhållsprogram för infrastrukturen på industrianläggningar som ger ökad kvalitet och minskade kostnader. Besiktning och periodiskt underhåll utförs via en webbkarta på din ...

Läs mer här
TrygGIStaden

Folktomma gator och mörka områden kan ofta kännas hotfulla. Känslan av otrygghet i dessa områden gör att många, framförallt kvinnor, blir begränsade i sina rörelsemönster. För att skapa miljöer som kä...

Läs mer här
Decode

Decode, Community Design for Conflicting Desires, är ett forskningsprojekt som verkar inom Vinnovas utlysningsområde Utmaningsdriven innovation – hållbara städer. Decodes främsta mål handlar om att un...

Läs mer här
Säkrare dricksvatten

”Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant”. Detta är inskrivet i EU:s ramdirektiv för vatten, som syftar till att säkerställa tillgå...

Läs mer här
Listen to the Light 1
Listen to the Light

En fråga för framtida ljusmiljöer. Inspirationsföreläsning och ljud- och ljusinstallation under ”International Year of Light 2015”.

Läs mer här
Geoenergi – värme och kyla från jord och berg

Geoenergi är i huvudsak solenergi som är lagrad i marken. Idag finns effektiva och miljövänliga sätt att utvinna denna energi, både småskaligt, som enskilda hus, och storskaligt för fabriksbyggnader, ...

Läs mer här
Trafiksäkerhet

Det långsiktiga och övergripande trafiksäkerhetsmålet i Sverige är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av en trafikolycka. För att nå målet krävs forskning och utveckling. Tyréns be...

Läs mer här
CityHush

CityHush ställer frågan: hur minskar vi trafikbullret i våra städer? Sju länder och flera företag är engagerade i det europeiska samarbetsprojektet CityHush.

Läs mer här
Möjliga miljoner

Miljonprogramsområdena står för en stor del av Sveriges bostadsbestånd. Många är eftersatta och behovet av upprustning är omfattande. Tyréns genomför ett utvecklingsprojekt under 2009-2012 för att utv...

Läs mer här
Förebyggande av avfall i byggprojekt

Tyréns har tillsammans med Stockholms läns landsting och Skanska Healthcare genomfört ett utvecklingsprojekt 2011-2012 för att ta fram en metod som effektivt förebygger avfall med bygget av universite...

Läs mer här
Ökat fokus på hälsa i MKB

Tyréns har samarbetat med Sveriges Lantbruksuniversitet i ett doktorandprojekt mellan 2008-2016. Syftet var att studera och bidra till en förbättrad praktik för hur hälsa tas omhand i planering och mi...

Läs mer här
MALAGA

Konsten att se många meter ner i jorden är något som människan länge drömt om. Tyréns är med och utvecklar en geofysisk metod, som går ut på att mäta jordens elektriska ledningsförmåga. Den avslöjar f...

Läs mer här
BIM

BIM (Building Information Modelling), virtuellt byggande, produktmodeller - namnen är många men målet är detsamma. Att arbeta tillsammans modellbaserat med information genom hela byggnads- och anläggn...

Läs mer här
Genaste vägen

Cirkulationsplatser med gång- och cykelväg genom rondellytan är på ingång men dess effektivitet i trafiken behöver utredas. Tyréns har i uppdrag 2013 med beviljade pengar av Skyltfonden att utreda kon...

Läs mer här
Go:Smart och Send Smart

Hållbara person- och godstransporter utgör en global utmaning, i Göteborgsregionen, och inte minst Göteborgs stad. Staden har som mål att växa på ett hållbart sätt och då krävs att transportsystemet o...

Läs mer här
Underhåll av tillgänglighetsåtgärder

Tillgänglighetsåtgärder i tätort som ramper och taktila knoppar vid övergångställen har ett underhållsbehov för att de ska gå att använda året om. Tyréns tar fram en rapport 2012-2013 i samarbete med ...

Läs mer här
Produktvalsprocess till avfall

Avfallsmängderna inom Region Skåne har ökat trots flera års arbete för att vända trenden. Tyréns fick i uppdrag 2009-2012 att tillsammans med Region Skåne utveckla en metod för att förebygga avfall so...

Läs mer här
Stadstrender

Stadstrender är ett forsknings- och utvecklingsprojekt där syftet är att stärka kunskapen om hur städer och regioner i framtiden kommer att se ut och fungera. Hur blir städer och regioner attraktivare...

Läs mer här
Betalningsvilja

Att investera i nyproduktion av bostäder är ett långsiktigt beslut som kräver god insikt i hur marknaden ser ut. Tyréns använder sedan länge en modell för att skatta hur mycket en köpare av en bostad ...

Läs mer här
Byggande på avfallsupplag

En åtgärdsutredning i Malmö hamn blev uppslaget till projektet om avfallsupplag. Tyréns genomförde på uppdrag av Fastighetskontoret i Malmö en omfattande utredning inför projekteringen av en ny cement...

Läs mer här
Förorenad mark

Grundvatten är en viktig men sårbar dricksvattenresurs – ett en gång förorenat grundvattenmagasin riskerar att förbli förorenat under mycket lång tid. Att åtgärda ett förorenat grundvatten är komplice...

Läs mer här
Trafikplanering

Var placerar du en cykelbana i anslutning till en cirkulationsplats utan att den stör genomströmningen av bilar? Var är det optimalt att placera övergångsställen vid cirkulationsplatser? Det är exempe...

Läs mer här
Klimatanpassning

Tyréns utvecklingsprojekt om klimatanpassning gav ny kunskap och nya metoder för att hjälpa kommuner och andra aktörer att bygga ett robust samhälle med hänsyn till klimatförändringar. Fem pilotprojek...

Läs mer här
Läkemedelsrester

Dagens avfallsreningsverk är inte byggda för att rena läkemedelsrester. Tyréns ingår i Örebros universitets utvecklingssatsning "Biologiska effekter av läkemedelsrester" för att identifiera eventuella...

Läs mer här
Ökat gående

Att gå är det mest grundläggande transportsättet. Trots det har gångtrafiken traditionellt fått litet utrymme i trafikplanering. Tyréns medverkar under 2010-2013 i Trafikverkets stora satsning på gång...

Läs mer här