Genaste vägen

Genaste vägen i en cirkulationsplats

Cirkulationsplatser med gång- och cykelväg genom rondellytan är på ingång men dess effektivitet i trafiken behöver utredas. Tyréns har i uppdrag 2013 med beviljade pengar av Skyltfonden att utreda konfliktstudier där den nya typen av cirkulationsplats jämförs med en traditionell variant där gående och cyklister måste röra sig på utsidan av rondellen, men ändå korsa flera övergångsställen. Utredningen ska fastslå lämplighet och vilka krav som bör ställas på denna nya form av cirkulationsplats.

Genomfartsled med fordon genom rondell är idag per juridisk definition inte tillåten. Det innebär att man inte får kalla en cirkulationsplats för cirkulationsplats om den har en genomfartsled för gående och cyklister. I samband med att denna form av korsning byggts i Göteborg har det uppstått juridiska frågor och frågor kring säkerheten i rondelltypen.

Tyréns uppdrag är att utreda begreppshantering utifrån befintlig lagtext för den nya korsningstypen, genomföra konfliktstudier av riskområden i korsningstypen, studera framkomlighet, trafikantbeteende för alla trafikslag och eventuella förändringar i lagkrav kring denna nya form av cirkulationsplats om behovet finns att göra trafiksituationen ännu tydligare för samtliga trafikanter.

Konfliktstudier genomförs enligt trafikutredningsmetoden Svenska konflikttekniken som studerar så kallade nästan-olyckor som har en högre mätbar frekvens än faktiska olyckor som är svårare att utreda på kortare tidsintervaller. I studien jämförs skillnader i antalet konflikter, hastigheter, uppmärksamhet samt beteende och på så vis kunna komma till slutsatser kring om det är en lämplig utformning med gång- och cykelbana genom rondellen samt vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda i så fall.

Tyréns studerar även andra faktorer, exempelvis hur framkomligheten och trafikbeteende för de olika trafikanterna. De initiala studierna av denna korsningstyp tyder på en förbättring i framkomlighet för gående och cyklister. Troligtvis påverkas inte framkomlighet för fordonsförare.

Utvecklingen av korsningstyp med genomfart i rondellyta visar på en ny trend för hållbara lösningar i trafiken där framkomlighet och status för gående och cyklister förbättras.

Beställare: Skyltfonden, Trafikverket

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}