Möjliga miljoner

Genväg till bättre bostadsområden

Miljonprogramsområdena står för en stor del av Sveriges bostadsbestånd. Många är eftersatta och behovet av upprustning är omfattande. Tyréns genomför ett utvecklingsprojekt under 2009-2012 för att utveckla en modell som hjälper fastighetsägare att lyfta blicken över de tekniska detaljerna och koncentrera sig på de åtgärder som ger störst nytta. Den samlade kunskapen från projektet sammanställs i en checklista som kan fungera som underlag till handlingsplaner för kommun och fastighetsägare.

För att råda bot på en akut bostadsbrist byggdes omkring en miljon nya bostäder i Sverige mellan 1965 och 1974. Närmare 600 000 av dessa var lägenheter i flerfamiljshus. I dag dras miljonprogramsområdena med dåligt rykte och förknippas ofta med sociala problem och segregering. De faktiska förhållandena varierar dock stort.

För att få en övergripande bild över vilka faktorer som är viktigast att titta på kompletterade arbetsgruppen på Tyréns sina egna erfarenheter med dels intervjuer av utomstående experter, dels en enkät bland boende i miljonprogramsområden.

Enkäten besvarades av 3500 personer i Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionerna. Efter noggrann analys utkristalliserades ett tiotal punkter som särskilt avgörande för hur nöjd man är i sitt bostadsområde. Det handlar om allt från trygghet, rykte och identitet till mix av boendeform, tillgänglighet och att vara en del av staden.

Utifrån de här resultaten tas en checklista fram. Checklistan kan användas för att inventera vad fastighetsägaren eller kommun behöver göra för att få bästa möjliga utväxling av sina investeringar. Den genomförda inventeringen resulterar sedan i en handlingsplan som hjälper fastighetsägaren eller kommunen att prioritera rätt åtgärder.

En rad kompetenser från Tyréns är inblandade i arbetet med checklistan – från planarkitekter, landskapsarkitekter och trafikplanerare till kulturgeografer, beteendevetare, analytiker och fastighetsekonomer.

Finansiär: Sven Tyréns Stiftelse

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}