Trafikplanering

Bättre verktyg för trafikplanerare

Var placerar du en cykelbana i anslutning till en cirkulationsplats utan att den stör genomströmningen av bilar? Var är det optimalt att placera övergångsställen vid cirkulationsplatser? Det är exempel på frågor som svenska trafikplanerare idag har svårt att ge exakta svar på. Varför? Orsaken är brister i simuleringsverktygen och bristande standarder.

Varför? Orsaken är brister i simuleringsverktygen och bristande standarder. Tyréns driver därför projektet ”Metodutveckling och Metkap mikrosimulering VISSIM” för att utveckla simuleringarna, minska kostnaderna för fältmätningar och standardisera mätmetoder för cirkulationsplatser.

Utmaning med trafikplanering
Utvecklingen mot kraftfullare datorer har gjort att trafikplanerare i allt högre grad använder mikrosimuleringar för att analysera trafiklösningar.

Genom att mata in så verklighetstrogna värden som möjligt i simuleringsverktyget är det möjligt att med god precision undersöka framkomlighet, risker för köbildning, spridningseffekter av trafik, med mera. Men utvecklingen har inte hängt med i alla delar.

2010 gjorde Tyréns en studie som visade att svenska trafikplanerare saknar en gemensam standard för olika typer av analyser och att VISSIM, en ledande programvara för trafiksimuleringar, saknar precisa värden i olika trafiksituationer.

Tyréns har framstående specialister på trafikanalyser och har lång erfarenhet av olika komplicerade trafiklösningar, till exempel Slussen i Stockholm.

Kunskapsbrister är identifierade kring bland annat modellering av gående och cyklister i cirkulationsplatsen och frånfartskapaciteten. I uppdraget ingår att ta fram standarder och riktlinjer för användningen av VISSIM för analyser av cirkulationsplatser.

Trafikplanering: Förväntade resultat
Projektet utmynnar i en användarvänlig handbok för kapacitets-analyser av olika lösningar för cirkulationsplatser.

Informationen möjliggör för alla som arbetar med kapacitetsberäkningar att göra det på jämförbara sätt.

Ytterligare ett resultat är metoder för enklare och kostnadseffektivare fältmätningar av cirkulationsplatser. Syftet är att minska tröskeln mot att göra fältmätningar och därigenom kunna mata simuleringen med bättre värden för svenska förhållanden.

Beställare: Sven Tyréns Stiftelse och SKL

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}