Underhåll av tillgänglighetsåtgärder

Underhåll av tillgänglighetsåtgärder

Tillgänglighetsåtgärder i tätort som ramper och taktila knoppar vid övergångställen har ett underhållsbehov för att de ska gå att använda året om. Tyréns tar fram en rapport 2012-2013 i samarbete med statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Luleå Tekniska universitet för att identifiera svårigheterna med att sköta drift och underhåll av trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder och att hitta möjliga lösningar på problemen.

Litteraturstudier visade på att frågeställningar kring drift och underhåll av tillgänglighets- och trafiksäkerhetsutformning knappt alls har studerats tidigare. Studierna i projektet visar på att det finns en svårighet med att hitta balansen mellan trafiksäkerhet, tillgänglighet och estetik samtidigt som det ska vara praktiskt möjligt att sköta inom givna budgetrestriktioner.

Studierna visar även på att det idag läggs stora resurser på att få en tillgänglig och trafiksäker utformning utan att man samtidigt tycks följa upp med tillräckliga resurser för drift och underhåll. Detta medför att det som är tillgängligt för alla under barmarksförhållanden inte alltid är tillgängligt för alla under vintern.

Målet är att hitta driftrutiner och metoder, eller utformningslösningar, som året runt ger god tillgänglighet för alla samt ge förslag på hur frågan kan hanteras i planering, uppföljning och politiska diskussioner. Fokus för projektet har varit på utformning i tätort med tyngdpunkt på tillgänglighetsåtgärder.

Rapporten bygger på litteraturstudier, expertseminarier, kommunenkät samt intervjuer med tjänstemän och förare genomförts för att få en djupare förståelse för problematiken.

Resultat
För att kunna upprätthålla tillgängligheten och trafiksäkerheten vid alla förhållanden, behöver driftfrågorna i större utsträckning beaktas i planerings- och projekteringsskedet och både driftsrutiner, metoder och utformning kan behöva anpassas. Det behövs även mer detaljerade beskrivningar vid upphandling, bättre uppföljning samt utbildning av både utförare och väghållare när det gäller tillgänglighetsfrågor.

För mer information
Hämta rapport Drift och underhåll av tillgänglighetsåtgärder i tätort. För ökad tillgänglighet och bibehållen säkerhet året om.

 

Beställare: Trafikverket

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}