Järpens industriområde

Miljögeoteknisk utredning av Järpens industriområde

Inom industriområdet i Järpen har industriverksamhet bedrivits sedan slutet av 1880-talet. Genom åren har sulfitfabrik, pappersbruk, spritfabrik, tapetfabrik, bangård, galvaniseringsverksamhet och träsliperi funnits inom området, och verksamhet bedrivs än idag.

Tyréns har utfört en miljögeoteknisk utredning motsvarande Huvudstudie enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual. I sulfitfabriken användes svavelkis vid syratillverkningen vilket genererade kisaskeavfall innehållande höga metallhalter. Denna kisaska har använts till utfyllnad inom stora delar av området och är huvudproblematiken vid denna utredning, även om föroreningar av både metaller och organiska ämnen, främst PAH:er, har konstaterats inom området. Jord, sediment, kisaska och grundvatten har provtagits och analyserats. Jord har laktestats och hydrogeologiska undersökningar har genomförts.

Kisaskan påträffas på olika sätt och i olika omfattning inom olika delområden. Riskbedömningen och åtgärdsutredningen har därför anpassats till respektive delområde och riskvärderingen utformats för att hitta den optimala kombinationen av alternativa åtgärder. Riskbedömningen och beräkningar av spridning visade att behovet av åtgärder styrs dels av hälsorisker vid vistelse inom områden där kisaska förekommer i markytan och dels av det relativt stora läckaget av metaller från området. Uppdraget har även innefattat en ansvarsutredning.

Beställare: Åre kommun

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}