Infrastruktur

Tyréns finns över hela landet och vi engagerar oss i både stora och små projekt. Det kan handla om allt från den stora förbifarten eller järnvägsstråket till utformningen av din busshållplats. Infrastruktur är en viktig del i samhällsutvecklingen och en stor del av människors vardag - på vägen, i luften, på spåret, till sjöss, på cykelbanan och i gatumiljön.

Slussen

Vart hundrade år har Slussenområdet byggts om för att tillgodose de funktioner som efterfrågats. Nuvarande "Slussenkarusell" skapades för att lösa dåtida trafikproblem. 1935 då Slussen återinvigdes gi...

Läs mer här
Sydostlänken

Sydostlänken är en ny tänkt järnvägsförbindelse mellan Älmhult och Blekinge kustbana. Tyréns genomför 2012-2013 en omfattande förstudie och järnvägsutredning för den tänkta sträckan som kan bli en vik...

Läs mer här
Liljeholmskajen

Årstadal är ett stort omvandlingsområde i Stockholms innerstads absoluta närhet. Det tidigare industriområdet Årstadal kommer tillsammans med Liljeholmen att innehålla ca 4000 bostäder och 7000 arbets...

Läs mer här
Station Centralen

Station Centralen är en av stationerna på sträckan Västlänken och blir en fyrspårsstation. Tyréns har i uppdrag 2012-2014 av Trafikverket att upprätta järnvägplan, systemhandling och miljökonsekvensbe...

Läs mer här
Bro över Ångermanälven

Bron över Ångermanälven är en 1000 meter lång bro i 17 spann, största spännvidden är 60 meter. Stöden är grundlagda på 40 meter långa friktionspålar. Bron har formgivits av Henrik Rundquist på Rundqui...

Läs mer här
Citybanan

Citybanan är ett av de största järnvägsprojekten i Sverige för tillfället. Det är en helt ny järnväg med två nya stationer för pendeltåg.

Läs mer här
Söderhamn-Kilafors

Tyréns arbetar med kapacitetshöjande åtgärder på sträckan Söderhamn-Kilafors för att leda om tung godstrafik från Ostkustbanan mellan Söderhamn och Gävle. Uppdraget inleddes 2009 och beställare är Tra...

Läs mer här
Kallhäll stationsområde

Järnvägen byggs ut på sträckan Barkarby-Kallhäll vilket medför ombyggnation av stationsområdet i Kallhäll. En ny pendeltågsstation byggs tillsammans med nya broar. Tyréns har uppdraget 2013-2016 att p...

Läs mer här
Motala bangård

Motala bangård som knut i Godsstråket genom Bergsslagen kommer genom sin utbyggnad att bidra till ökad kapacitet för godstrafiken samt möjliggöra till en väl fungerande pendeltågstrafik i Östergötland...

Läs mer här
E18 Hjulsta-Kista

För Trafikverket har vi arbetat fram bygghandlingar för projektet E18, delen Rinkeby - Rissne. Uppdraget bestod i att ta fram bygghandlingar för sju entreprenader innehållande fyra kilometer stadsmoto...

Läs mer här
Spårväg city

Spårväg City ska gå från Klarabergsviadukten i väster till Ropsten i öster och är en förlängning av Djurgårdslinjen. Vi arbetar från tidiga skeden som linjesträckningsstudier och förstudier, till sena...

Läs mer här
Wilhelminapassagen

Wilhelminapassagen har vunnit flera priser som säker och tilltalande passage under väg och järnväg. Satsningen i Bollnäs är ett exempel på regional utveckling och fungerande transportplanering vilket ...

Läs mer här
Södra Marieholmsbron

Ett önskeuppdrag som innefattar nio av våra tjänsteområden tillsammans med en partner. Den nya Marieholmsbron bildar ett konkret exempel på vårt sätt att samarbeta både internt och externt.

Läs mer här
E4 Sundsvall Syd

Tyréns har utarbetat en arbetsplan för delen Stockvik-Skönsberg i vägprojektet E4 Sundsvall. Projektet omfattar en vägsträcka på åtta kilometer och innehåller en ca 1 400 meter lång bro över Sundvalls...

Läs mer här
Inspektion tunnlar

Tyréns har 2013-2014 i uppdrag av Trafikverket att utföra huvudinspektion av bergtunnlar och betongkonstruktioner, samt åtgärdsförslag för Region Syd/Väst, Sthlm/Öst, Nord/Mitt.

Läs mer här
Vikbron i Fränsta

Bron går över Ljungan vid Fränsta och återuppbyggnaden har utförts totalt från grund efter översvämningsskador.

Läs mer här
Gnistängstunneln

Gnistängstunneln är en av få tunnlar i Göteborgsområdet som tillåter transport av farligt gods, därför ställs särskilda krav på säkerheten i och omkring tunneln. De senaste åren har upprustning av tun...

Läs mer här
Lundbytunneln

Vatteninläckage i Lundbytunneln, såsom mindre flöden, dropp och fukt, skapar stora drift- och underhållsproblem samt isknackning. Tyréns har i uppdrag av Trafikverket 2012-2014 att projektera, samordn...

Läs mer här
Parkeringsgarage i berg

Tyréns har 2013 fått i uppdrag av Kungälvs kommun att i en idéstudie utreda möjligheten till ca 800 p-platser i bergrum på Koön vid Marstrand.

Läs mer här
Höörs station

I takt med att tåg- och busspendlande ökar från och till Höörs kommun ställs nya och högre krav på området kring Höörs station. Tyréns har i uppdrag under 2012-2013 att utforma övergripande skisser av...

Läs mer här
Flackarp-Arlöv

Södra stambanan söder om Lund är en av Sveriges mest belastade dubbelspåriga järnvägar. Tyréns har i uppdrag 2012-2014 att ta fram järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning för en utbyggnad från två...

Läs mer här
Bro över Hörneån

Dynamisk analys av bron utfördes för att säkerställa att de krav som ställs på broar trafikerade av höghastighetståg uppfylls. Uppdraget innebar framtagande av arbetshandlingar och temporära konstrukt...

Läs mer här
Ny cykelbro mellan Tegelbacken och Gamla stan

Cyklingen i Stockholm har ökat kraftigt de senaste 15 åren. Tusentals stockholmare väljer att använda cykeln för sina vardagsresor, vilket är positivt ur såväl stadsmiljö som hälsoaspekt. Ett led i at...

Läs mer här
Parkering Hjorthagen

Det finns ett ökat behov av parkeringsplatser i delar av Norra Djurgårdsstaden men möjligheterna till att planera parkeringsplatser i direkt anslutning till bostäder och verksamheter är begränsade. Dä...

Läs mer här
Underhållsdepå för Öresundstågen

En viktig del av Sydsveriges kollektivtrafik är de 111 silverfärgade Öresundståg som via Öresundsbron knyter ihop södra Sverige – Göteborg, Växjö, Kalmar, Karlskrona - med Själland. Hittills har repar...

Läs mer här
Projekteringsledning av nya Slussen

Tyréns konsulter är involverade när Slussen i Stockholm byggs om. Tyréns projekterar för de delar som rör land och vatten vilket innefattar brand och säkerhet, gata-väg, trafik, akustik, kvalitet och ...

Läs mer här
Kalkylering i Tvärförbindelsen Södertörn

Trafikverket planerar Tvärförbindelse Södertörn, en 20 kilometer ny sträckning av väg 259 från E4/E20 vid Kungens kurva via Flemingsberg till väg 73 vid Haninge centrum.

Läs mer här
Trafiknätsplan för hela Göteborg

På uppdrag av Göteborgs Stad tar Tyréns fram en övergripande plan för trafiksystemet i Göteborg. Planen omfattar alltifrån gång, cykel och kollektivtrafik till bil- och godstrafik. Målet är att landa ...

Läs mer här