Flackarp-Arlöv

Spårutökning tågsträckan Flackarp-Arlöv

Södra stambanan söder om Lund är en av Sveriges mest belastade dubbelspåriga järnvägar. Tyréns har i uppdrag 2012-2014 att ta fram järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning för en utbyggnad från två till fyra spår på delsträckan Flackarp-Arlöv.

Sträckan Flackarp-Arlöv trafikeras idag av omkring 460 tåg per dygn. Fram till år 2030 räknar Trafikverket med att trafiken ska öka till 650 tåg per dygn. Tågtrafiken utgörs av en blandning av pendeltåg, regionaltåg, snabbtåg och godståg. I Lund sammanstrålar Västkustbanan och Södra stambanan vilket gör att den dubbelspåriga sträckan söder om Lund utgör en flaskhals för såväl lokal och regional trafik som för den nationella och internationella tågtrafiken. På grund av det höga kapacitetsutnyttjandet drabbas sträckan ofta av störningar och förseningar som sedan sprids i övriga järnvägssystemet.

Trafikverket har beslutat att utöka kapaciteten på sträckan Flackarp – Arlöv från två till fyra spår. Med denna kapacitetsutbyggnad blir tågtrafiken punktligare och driftsäkerheten ökar. I samband med kapacitetsutbyggnaden görs också att stor satsning på att minska bullerstörningarna från järnvägstrafiken. Bullerstörningarna minskas genom att spåret sänks ner och överdäckas på delar av sträckan.

Tyréns projekteringsuppdrag omfattar framtagande av järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Kompetenser inom järnväg upprättar järnvägsplan och kompetenser inom landskap, miljö & klimat och akustik tar fram MKB.

Sociala hållbarhetsaspekter i uppdraget återfinns i flera bullerlösningar, bland annat nedgrävning av spår, uppsättande av bullerskyddsplank och genomförande av fastighetsnära åtgärder. Ett stationshus kommer bevaras på grund av sitt kulturmiljövärde.

Beställare: Trafikverket

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}