Höörs station

Höörs station

I takt med att tåg- och busspendlande ökar från och till Höörs kommun ställs nya och högre krav på området kring Höörs station. Tyréns har i uppdrag under 2012-2013 att utforma övergripande skisser avseende rörelsemönster, disponering och utformning. Detta övergår sedan i framtagande av gestaltningsprogram, kostnadskalkyler och förprojektering. Efter förprojektering genomförs en etappindelad detaljprojektering av området.

Kommunen satsar tillsammans med Skånetrafiken på förnyelse av Bangårdsområdet avseende bil- och cykelparkeringar, GC-banor, busshållplats, på- och avstigningsytor, taxizon, mötesplatser etc. Målet är att skapa ett väl fungerande och ändamålsenligt stationsområde med fokus på tillgänglighet, trafiksäkerhet och utformning.

Utmaningen i uppdraget beskrivs vara mängden stödmurar och komplicerade höjdförhållanden. Efter förprojektering genomför Tyréns en etappindelad detaljprojektering som avser gata, VA, landskap och belysning. Uppdraget genomförs i tätt samarbete med både beställare och entreprenör.

Video Höör station (.avi) 62,5 mb

Beställare: NCC

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}