Liljeholmskajen

En ny stadsdel växer fram i Årstadal

Årstadal är ett stort omvandlingsområde i Stockholms innerstads absoluta närhet. Det tidigare industriområdet Årstadal kommer tillsammans med Liljeholmen att innehålla ca 4000 bostäder och 7000 arbetsplatser år 2020 när det är färdigbyggt.

Tyréns AB har sedan 1998 deltagit i planeringen och utbyggnaden av den nya stadsdelen på uppdrag av JM AB som till stora delar bygger den nya stadsdelens infrastruktur och byggnader.I projektets början studerades de olika gaturummen och gatans funktioner. Sedan har detaljplanearbete och projektering av gator, påldäck, ledningar för både JM och Stockholms stads olika delar av området skett. Tyréns bistår också med olika studier av utbyggnadsordning och trafikföring under den långa utbyggnadstiden.

Beställare: JM AB och Exploateringskontoret i Stockholms stad

Uppdrag: Trafikutredningar och gatuutformning - från programskedet och detaljplanearbete till projektering och genomförandeplanering i den nya stadsdelen Årstadal - Liljeholmskajen

Tid: Projektet inlett 1998 och beräknas pågå till 2015.

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}