Parkering Hjorthagen

Parkeringsutredning för Hjorthagen-Kolkajen

Det finns ett ökat behov av parkeringsplatser i delar av Norra Djurgårdsstaden men möjligheterna till att planera parkeringsplatser i direkt anslutning till bostäder och verksamheter är begränsade. Därför utreds möjligheten att bygga parkeringsutrymmen i berg i Ropsten.

Bilparkering är en av de viktigaste faktorerna för att styra användandet av bil och en hållbar parkeringsstrategi ska sträva efter att det alltid ska vara lättare, snabbare och billigare att åka kollektivt, gå eller cykla än att åka bil.

Parkeringsplatser tar upp stora ytor och ur ett stadsplaneringsperspektiv eftersträvas ett effektivt markutnyttjande av parkeringsytor, så att en tät stad kan skapas. Därför är det viktigt att se till att det inte byggs fler parkeringsplatser än vad det finns behov för.

I Norra Djurgårdsstaden har man identifierat ett ökat behov av parkeringsplatser men möjligheterna till att bygga parkeringsplatser är begränsade. Därför utreder nu Stockholms stad möjligheten att bygga parkeringsutrymmen i berg i Ropsten. För att kunna ta ställning till hur stora behov dessa parkeringshus/garage ska uppfylla har Tyréns ombetts ta fram en parkeringsutredning för området Hjorthagen-Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden.

 

Beställare: Stockholms Stad, Exploateringskontoret

 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}