Klimat och miljö

Tyréns hjälper dig att skapa hållbara lösningar. Vi utreder miljökonsekvenser med hänsyn både till hur naturen och människorna påverkas. Vi har tagit fram ett stort antal miljökonsekvensbeskrivningar för väg- och järnvägsprojekt. Det kan handla om olika frågor, som exempelvis buller, grundvattenfrågor eller hantering av överskottsmassor.

Bioclimatic Täby Park

Tyréns har inom ett uppdrag analyserat lokalklimatet i det planerade området Täby Park. Analysen kan fungera som beslutsunderlag för utformning av området, men också som guide vid placering av till ex...

Läs mer här
Hållbarhetsanalys för Täby Park

På galoppfältet i centrala Täby kommer en helt ny stadsdel att växa fram med bland annat bostäder, arbetsplatser, service, idrott och en stadspark. Tyréns har gjort en hållbarhetsanalys av strukturpla...

Läs mer här
Klimatanpassning Västerbotten

Klimatförändringarna har redan börjat påverka Västerbotten. Som stöd i beslut för framtida klimatanpassningar har Länsstyrelsen i Västerbotten län gett Tyréns i uppdrag 2013-2014 att genomföra en utre...

Läs mer här
Effektivare återvinningscentraler

En återvinningscentral (ÅVC) är en viktig kugge i avfallshanteringen i samhället. Samtidigt finns flera utmaningar i utformning och drift av en ÅVC. Tyréns har i uppdrag 2013 av Avfall Sverige att ta ...

Läs mer här
Ansökan om nytt miljötillstånd

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Tyréns har 2012-2014 i uppdrag att hjälpa Sysav med ansökan om nytt miljötillstå...

Läs mer här
Vindkraft Markbygden

I Piteå kommun planeras Europas största vindkraftanläggning med total produktion på 8-12 TWh med ett tusental vindkraftverk. Tyréns har i uppdrag att 2011-2013 utföra en miljökonsekvensbeskrivning (MK...

Läs mer här
Kvartersnära återvinningscentraler

I en vilja att utveckla kommunal avfallshantering och öka tillgängligheten har idén om kvartersnära återvinningscentraler (ÅVC) fötts. Kvartersnära ÅVC:er är en plats nära bostaden där man kan lämna g...

Läs mer här
Avfall i fysisk planering

Den kommunala stadsbyggnadsprocessen kräver framförhållning för att avfallshanteringens hela kedja ska fungera. Tyréns har i uppdrag 2012-2013 av Kretslopp och Vatten i Göteborgs stad att utforma en r...

Läs mer här
Efterbehandling av Kedträskgruvan

Kedträskgruvan är belägen i Norsjö kommun, och utgörs av ett vattenfyllt dagbrott samt gråberghögar som är upplagda i anslutning till den tidigare gruvan. På grund av det stora läckaget av surt och me...

Läs mer här
Stockholms framtida avloppsrening

Tyréns har i uppdrag av Stockholm Vatten AB 2013-2014 att hålla i omprövningen av gällande tillstånd enligt miljöbalken för sina avloppsreningsverk med tillhörande ledningsnät. Dagens tillstånd omfatt...

Läs mer här
Klimatanpassning Norrbotten

Klimatförändringarna har redan börjat påverka Norrbotten. Som stöd i beslut för framtida klimatanpassningar har Länsstyrelsen i Norrbottens län gett Tyréns i uppdrag 2012-2013 att genomföra en utredni...

Läs mer här
Avfallslösningar i stadsmiljö

Insamling och behandling av avfall är en infrastruktur som syns, luktar, låter och tar plats och som samhället inte kan klara sig utan - men det går att göra den säker och estetisk. Tyréns har i uppdr...

Läs mer här
Snabb miljöcertifiering

På grund av nya kundkrav behöver LogIn Crete miljöcertifiera sin verksamhet. Tyréns har i uppdrag 2010-2011 att införa ett miljöledningsssytem baserat på ISO 14001. Miljöcerfiering som 14001 driver fr...

Läs mer här
Sophämtarnas arbetsmiljö

Hur belastande är arbetet som sophämtare? Vilka aktörer påverkar deras arbetssituation och hur? Det är frågor som TYA-projektet ”Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar” ska besvara. Tyréns har fått i...

Läs mer här
Huvudstudie Norrbyskär Ångsåg

På Norrbyskär bedrevs ångsåg mellan åren 1895 och 1952 av Mo Sågverk, ett av Europas största sågverk. Tyréns uppdrag har bestått i att under 2012-2013 ta fram en provtagningsplan och utföra provtagnin...

Läs mer här
Klippans Läderfabrik

Tyréns har arbetat som konsult åt Klippans kommun. En huvudstudie för fd Klippans Läderfabrik har tidigare genomförts som visar att området är starkt förorenat. Tyréns har fått i uppgift under 2011-20...

Läs mer här
Miljökontroll- Partihallsförbindelsen

Tyréns uppdrag är att utföra miljökontroll av de markarbeten som genomförs vid byggnation av Partihallsförbindelsen i Göteborg.

Läs mer här
Hälsoriskbedömning av PFOS

Tyréns har i uppdrag under 2008-2010 att undersöka, riskbedöma och föreslå eventuella åtgärder för PFOS-förorening vid Rosersberg tidigare räddningsskola. Beställare är Avvecklingsmyndigheten och dial...

Läs mer här
Ekotoxikologiska metoder

Vid riskbedömning av förorenad mark finns ett behov av ekotoxikologiska metoder för att bedöma effekter på markekosystemet. Metoderna finns men utnyttjas sällan. Problemet är framför allt knutet till ...

Läs mer här
Upphandlingsmallar för avfall

Som hjälp och stöd till kommuner tar Tyréns på uppdrag av Avfall Sverige fram olika upphandlingsmallar inom avfallsområdet. Mallarna förenklar framtagandet av förfrågningsunderlag för kommunala avfall...

Läs mer här