Ansökan om nytt miljötillstånd

Ansökan om nytt miljötillstånd

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Tyréns har 2012-2014 i uppdrag att hjälpa Sysav med ansökan om nytt miljötillstånd för Sjölunda energi i Malmö.

Sysav är ett kommunägt bolag med uppgift att svara för den regionala avfallshanteringen åt de fjorton ägarkommunerna i södra Skåne. Sysav vill öka tillståndstaket för att utnyttja den tekniska kapaciteten av anläggningen Sjölunda energi fullt ut. Dessutom planerar Sysav att uppföra en ny biogasanläggning för att ta emot matavfall och andra organiska material.

Idag har Sysav tillstånd att förbränna 550 000 ton avfall, varav 20 000 ton farligt avfall och 30 000 ton icke avfosforiserat slam samt att förbehandla 50 000 ton matavfall. Sysav söker tillstånd att förbränna 630 000 ton avfall per år, varav 50 000 ton farligt avfall.

Tyréns uppdrag omfattar miljökonsekvensbeskrivning med bilagor inom utsläpp till luft, vatten och externt industribuller. Utredningar har genomförts angående höjd havsnivå, tillstånd för vattenverksamhet samt risk och säkerhet. Tyréns har även medverkat inom samrådsprocessen och i huvudförhandling med Mark- och miljödomstolen.

Miljödom erhölls i mars 2014 som till större delen accepterade Sysavs ansökta villkor. Som en tillfällig åtgärd ansöktes om ett ändringstillstånd avseende en mindre mängd ökning av förbränt avfall.

Beställare: Sysav

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}