Avfall i fysisk planering

Avfall i fysisk planering

Den kommunala stadsbyggnadsprocessen kräver framförhållning för att avfallshanteringens hela kedja ska fungera. Tyréns har i uppdrag 2012-2013 av Kretslopp och Vatten i Göteborgs stad att utforma en rapport som ska användas som vägledning av kommuner och andra aktörer i stadsplaneringsprocessen. Uppdraget är det första i sitt slag när det gäller att skapa samlad bild av hur arbetet med dessa frågor kan bedrivas.

Insamling och behandling av avfall är en infrastruktur som syns, luktar, låter och tar plats och som samhället inte kan klara sig utan. Kretslopp och Vatten i Göteborgs stad har identifierat behov att öka kunskap om hur kommunal avfallsplanering omsätts till fysisk planering, i såväl översiktsplan som detaljplaner och bygglov. Kunskapen behöver höjas såväl hos personer som arbetar med avfallsplanering som hos samhällsplanerare.

Tyréns stöttar beställaren genom projektplanering, genomförande av nulägesbeskrivning och behovsanalys. Tyréns har också hjälpt till med att arrangera workshoppar, analysera och sammanställa det samlade materialet samt ta fram förslag till hur man konkret kan lägga upp arbetet med att arbeta in avfallsfrågorna i samhällsplaneringens olika steg. Förslagen sammanställs sedan i en rapport.

Rapporten är tänkt att fungera som en vägledning, i första hand till dem inom kommunen som arbetar med avfallsfrågor och stadsplanering samt andra offentliga och privata aktörer. I andra hand är målgruppen myndigheter som Boverket och Naturvårdsverket och branschorganisationer som Återvinningsindustrierna, Avfall Sverige och Sveriges kommuner och landsting.

Arbetet utgår från Göteborgs översiktsplan och avfallsplanen A2020, som är gemensam för hela Göteborgsregionen. Vart och ett av översiktsplanens strategiska uppdrag konsekvensbedöms ur ett avfallshanteringsperspektiv för att belysa vad dessa innebär sett till planeringsförutsättningar, behov av fysiska utrymmen etc.

På motsvarande sätt granskas målen i A2020 ur ett planeringsperspektiv. Genom dessa uppställningar blir det tydligt att konsekvenserna för målen i översiktsplan respektive avfallsplan är omfattande och inte alltid självklara eller samstämmiga.

Projektet har fått bidrag till finansieringen av Delegation för Hållbara Städer och Avfall Sverige. Rapporten publiceras också i Avfall Sveriges rapportserie.

 

Beställare: Kretslopp och Vatten, Göteborgs stad

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}