Ekotoxikologiska metoder

Ekotoxikologiska metoder för riskbedömning av förorenad mark

Vid riskbedömning av förorenad mark finns ett behov av ekotoxikologiska metoder för att bedöma effekter på markekosystemet. Metoderna finns men utnyttjas sällan. Problemet är framför allt knutet till hur resultatet av ett ekotoxikologiskt test ska tolkas.

Inom projektet har en genomgång av befintliga metoder gjorts och deras användbarhet har utvärderats mot vetenskaplig litteratur. Provtagningsstrategi för provtagning har utvärderats. Två metoder, respirationstest med substrat-inducering och Daphnia 2-fas test, har hittills utvärderats med laboratorieförsök. Målet är att ta fram en rekommendation av vilka metoder som kan användas vid riskbedömning och manual för hur testen ska utföras i de fall sådan saknas.

Beställare: EU:s strukturfonder, Sven Tyréns stiftelse och SLU Umeå

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}