Hälsoriskbedömning av PFOS

Hälsoriskbedömning av PFOS

Tyréns har i uppdrag under 2008-2010 att undersöka, riskbedöma och föreslå eventuella åtgärder för PFOS-förorening vid Rosersberg tidigare räddningsskola. Beställare är Avvecklingsmyndigheten och dialog med miljöforskare vid Stockholms universitet förs under uppdraget.

Rosersbergs f.d. Räddningsskola har tidigare nyttjats för brand- och släckningsövningar av militären och räddningstjänsten och undersöktes med avseende på PFOS på grund av den hantering av filmbildande släckskum som har skett genom åren i delar av området

Förekomsten av ämnena PFOS och PFOA (perflourerade ämnen) i vår miljö uppmärksammas allt mer och behovet att riskbedöma dem har ökat. Ämnena kan inte brytas ned naturligt och används i en stor mängd produkter som exempelvis impregnerade textilier, impregnerat papper, rengöringsmedel och brandsläckningsskum.

Tyréns uppdrag omfattar undersökning och riskbedömning av jord, grundvatten, sediment och fisk. En fördjupad riskbedömning utförs med beräkning av platsspecifika riktvärden där hänsyn tas till risken för negativa hälsoeffekter för människor som vistas på området. För att kunna riskbedöma området tas underlag fram om PFOS och PFOAs fysikalkemiska och toxiska egenskaper.

I arbetet förs även dialog med ITM, Institutionen för tillämpad miljöforskning, Stockholms universitet och uppdraget hjälper till att fördjupa kunskaperna om risker med PFOS samt hur PFOS beter sig i miljön.

Beställare: Avvecklingsmyndigheten

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}