Miljökontroll- Partihallsförbindelsen

Partihallsförbindelsen

Tyréns uppdrag är att utföra miljökontroll av de markarbeten som genomförs vid byggnation av Partihallsförbindelsen i Göteborg.

Inför planerade markarbeten har miljötekniska markundersökningar utförts som legat till grund för klassificering av jordmassor med avseende på förorening. Klassificeringen har utförts i selektiva enhetsvolymer i ett rutsystem över hela verksamhetsområdet vilket har styrt hur schaktmassorna sedan har hanterats i samband med entreprenaden.

För att säkerställa att inget oacceptabelt utläckage av föroreningar sker eller att omgivningen på annat sätt påverkas negativt har grund- och ytvatten provtagits enligt upprättat kontrollprogram.

Tyréns har även arbetat med frågor angående arbetsmiljö och hälsa i starkt förorenade områden inom projektet.

Beställare: Trafikverket (fd Vägverket Region Väst)

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}