Stockholms framtida avloppsrening

Stockholms framtida avloppsrening

Tyréns har i uppdrag av Stockholm Vatten AB 2013-2014 att hålla i omprövningen av gällande tillstånd enligt miljöbalken för sina avloppsreningsverk med tillhörande ledningsnät. Dagens tillstånd omfattar tre reningsverk, varav ett är nedlagt sedan några år tillbaka.

Stockholm Vatten vill nu leda över det avloppsvatten som idag renas i Bromma avloppsreningsverk till Sickla för rening i Henriksdals avloppsreningsverk. Henriksdalsverket byggs om och anpassas för ny teknik och kommer efter ombyggnaden att bli Sveriges största kommunala avloppsreningsverk. Brommaverket ska avvecklas för att ge plats åt bostäder och verksamheter.

Tyréns uppdrag är att bistå Stockholm Vatten genom hela miljöprövningsprocessen av den miljöfarliga verksamheten vid såväl ombyggnaden som den fortsatta driften av reningsverk och ledningsnät samt att ta fram de handlingar som behövs för denna miljöprövning.

Omprövningen gäller ökad anslutning till Henriksdals avloppsreningsverk, så att det ska klara Stockholms expansion till år 2040, samt ändrade villkor för bräddning från ledningsnäten. Reningen effektiviseras för att klara den ökade belastningen och möta de hårdare utsläppskrav som förväntas. Dessutom finns planer på att ta emot och röta mer fettavskiljarslam och matavfall i reningsverkets biogasanläggning för att producera fordonsgas.

Bakgrunden till Tyréns uppdrag är att Stockholm Vattens styrelse har tagit ett inriktningsbeslut att lägga ner Bromma reningsverk och att anlägga en spillvattentunnel mellan Bromma och Henriksdal. Byggstarten är planerad till någon gång under 2015. Efter ombyggnaden kommer utsläppen från såväl avloppsreningsverk som ledningsnät att vara mindre än idag.

Beställare: Stockholm Vatten AB

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}