Samhällsplanering

Tyréns hjälper kunder i strategiska frågor, genom hela planprocessen samt med bedömningar av miljöfrågor vid exploatering av verksamheter och bebyggelse. Tillsammans skapar och beskriver vi en miljö där gestaltning går hand i hand med funktion, miljö och teknik. Vi skapar hållbara lösningar med människa, samhälle, funktion och design i centrum.

Social konsekvensanalys (SKA) i Botkyrka

Tyréns har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram en social konsekvensanalys (SKA) för en delsträcka på väg E4/E20 som inkluderar en utveckling av Brunna och Södra Porten i Botkyrka kommun. Analys...

Läs mer här
Finstämd belysning på Café Livet

Nu får alla kollegor och besökare från omkringliggande kontor glädja sig åt en lunch eller fika i en finstämd och färgglad miljö. Linspända pendelarmaturer ”Daikanyama” från Zero skapar ett trivsamt l...

Läs mer här
Bebyggelseutveckling Kassmyra

Tyréns har jobbat i tidiga skeden med bebyggelseutveckling av Norra Kassmyraåsen, Tumba i Botkyrka kommun på uppdrag av Scandinavian Property Group. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med kommun, ...

Läs mer här
Belysning i Konserthuset

I huvudfoajén i Stockholms konserthus möts besökaren av tre stora specialritade ljuskronor. Stockholms konserthus genomgår en grundläggande renovering med stort fokus på huvudfoajén. Uppdraget från Ko...

Läs mer här
Social konsekvensbeskrivning Södra Källtorp i Västerås

Västerås stad har fattat beslut om att ta fram en ny detaljplan för användning av området Södra Källtorp, Wenströmska skolan, med flera. Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att skapa en ny ...

Läs mer här
Social värdeskapande analys (SVA) för projekt Odde

Skanska, Areim och Stockholms stad arbetar tillsammans för att ta fram en detaljplan för Odde. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av de norra delarna av Kista till en funktionsbland...

Läs mer här
BKA Stockholms framtida avloppsrening

Stockholm Vatten planerar en utbyggnad av Henriksdals avloppsreningsverk och samtidigt en avveckling av Bromma avloppsreningsverk. För att ersätta Bromma avloppsreningsverk planerar Stockholm Vatten a...

Läs mer här
Social konsekvensbeskrivning för Tvärförbindelse Södertörn

En social konsekvensbeskrivning (SKB) är ett verktyg som möjliggör och systematiserar diskussion av sociala frågor, samt ett sätt att tillämpa social hållbarhet, i planeringsprojekt.

Läs mer här
Ortstrukturanalys för Östra Sörmland

För regionen Östra Sörmland sker en förändring av tillgänglighet och infrastrukturförutsättningar, i och med utbyggnad av Ostlänken. Denna kommer påverka regionen genom sina planerade stationer i Vagn...

Läs mer här
Business Improvement District (BID) och platsutveckling

I stadsdelen Valsta, Märsta, har Tyréns på uppdrag av SigtunaHem utvecklat och arbetat med en process enligt metoden Business Improvement District (BID). Uppdraget har inneburit att Tyréns har initier...

Läs mer här
Framtidens besöksnäring i Sunne

Sunne kommun har ambitiösa mål för sin destinationsutveckling: en ökad omsättning och lönsamhet samt fler besöksanledningar och besökare till Sunne.

Läs mer här
Vägledning för trygga hygienrum i skolor

Skolan är barn och ungdomars arbetsmiljö, den ska vara trygg och tillgänglig för alla. Toaletter och duschar i skolor måste vara platser där elever kan koppla av och känna sig trygga. Under de senaste...

Läs mer här
Vision för utveckling av Laholms stadskärna

Tyréns har under 2016-2017, på uppdrag av Laholms kommun, arbetat med att ta fram en vision för utvecklingen av Laholms stadskärna. Laholm har en mysig liten stadskärna med slingrande smala gatstensgr...

Läs mer här
Malmö allmänna sjukhus - detaljplan

Tyréns uppdrag omfattar framtagandet av detaljplan för sjukhusområdet i Malmö och gjordes 2017. Syftet med planen är att möjliggöra två nya vårdbyggnader, bevara och skydda äldre kulturhistoriskt värd...

Läs mer här
Detaljplan för Ystads hamn

Tyréns har under 2016-2017 tagit fram en detaljplan, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och tillhörande utredningar, som gör det möjligt att utvidga hamnen i Ystad och tillgodose hamnens framtida behov....

Läs mer här
Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm klassas som ett av de största pågående infrastrukturprojekten i Sverige. Trafikverket har förutom högt satta mål gällande säkerhet och hållbarhet, även stilistiskt höga krav. Stor ...

Läs mer här
Översiktsplan Valdemarsvik

Valdemarsvik är en skärgårdskommun i östra Östergötland med ca 8 000 invånare. Kommunen gav Tyréns i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan (ÖP). Syftet med planen är att utifrån en helhetssyn på eko...

Läs mer här
SKB för Skärsätra Hamnväg

I ett uppdrag för Stockholms läns landsting har Tyréns tagit fram en social konsekvensbeskrivning (SKB) för återöppnandet av passagen över väg och spårväg vid Skärsätra Hamnväg längs Lidingöbanan.

Läs mer här
Processledning - Tvärförbindelse Södertörn

I projekt Tvärförbindelse Södertörn har Tyréns bland annat haft i uppdrag att samordna planläggningsprocessen för vägplanen med alla inblandade aktörer och roller som ingår i arbetet.

Läs mer här
Upplevelseslinga i Edvardslund

Tyréns fick i uppdrag av Eskilstuna kommunfastigheter att göra bostadsområdet Edvardslund tryggare. Uppdraget var att utveckla en upplevelseslinga och lägga till funktioner som saknades. Målet var att...

Läs mer här
Konceptbilder av White Arkitekter med Tyréns ljusdesign visualiserad
Tunnelbanan – Akalla Barkarby

Tyréns har fått i uppdrag att skapa belysningen för de nya stationerna på blå tunnelbanelinje i Stockholm, Barkarbystation och Barkarbystaden. Stationerna är en förlängning av den blå tunnelbanelinjen...

Läs mer här
Stadsutveckling Centrala Nacka

Tyréns har på uppdrag av Nacka kommun tagit fram en detaljplan för Nya gatan, Elverkshuset. Nacka stad kallas det nya, täta och blandade området som skapas på västra Sicklaön där projektet ingår, deta...

Läs mer här
Stadsutveckling Nacka strand

Tyréns har på uppdrag av Nacka kommun tagit fram en detaljplan för Södra Nacka strand. Planområdet har en areal på ca 10 ha och berör en stor del av stadsdelen, detaljplanen omfattar både befintlig oc...

Läs mer här
Kulturmiljöutredning Linbanan – Göteborg

Till 400-årsjubileet i Göteborg 2021 ska det byggas en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen. Som ett underlag till detaljplanen för linbanans station på Lindholmen och sträckningen över Gö...

Läs mer här
Scenarier för centrala Göteborg

Tyréns har åt Göteborgs Stad under 2017 haft uppdraget att ta fram framtidsscenarion för hur centrala Göteborg ska utvecklas under de närmaste åren. Alltifrån bostäder till trafik ska utvecklas utifrå...

Läs mer här
Västkustbanan och Varbergstunneln

Västkustbanan är en av de viktigaste järnvägarna i Sverige. Sedan 1980-talet har banan successivt byggts ut från enkelspår till dubbelspår och idag är cirka 85 procent av banan utbyggd. I Halland är d...

Läs mer här
Stadsutveckling Lilla Essingen

Tyréns har på uppdrag av stadsbyggnadskontoret inom Stockholms stad arbetat med detaljplanen för Primus 1 m.m. som omfattar Lilla Essingens nordvästra delar, Primusområdet.

Läs mer här
Havsplanering i Sundsvalls kommun

Under 2017 hade Tyréns i uppdrag att ta fram ett fördjupat kunskaps- och planeringsunderlag för havsområdet i Sundsvalls kommun. Arbetet med underlaget tog sin utgångspunkt i en ekosystemansats med fo...

Läs mer här
Social konsekvensbeskrivning - Oxbackens Centrum i Västerås

Västerås stad arbetar med att fram ett planprogram för Oxbackens Centrum. Syftet med planprogrammet är att föreslå hur Oxbackens Centrum ska kunna utvecklas och förtätas i framtiden. Det finns ett sto...

Läs mer här
Social konsekvensanalys för Saltholmen i Göteborg

Kommunfullmäktige i Göteborg har tagit beslut om att staden ska erbjuda möjlighet för boende och verksamma i södra skärgården att hyra en egen parkeringsplats. Skärgårdsborna har ingen fast förbindels...

Läs mer här
Allmännyttan och bostäder för nyanlända

Tyréns bistod Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) med nulägesanalys, kartläggning och strategiska rekommendationer gällande bostäder för asylsökande under 2016 och nyanlända personer som erhå...

Läs mer här
Förstudie Science Park i Umeå

Under 2017 fick Tyréns i Umeå ett uppdrag att i samarbete med Gehl Arkitekter och Riisom City analysera förutsättningarna för utveckling av en Science park i Universitetsstaden i Umeå.

Läs mer här
Barnkonsekvensanalys – barnsamtal om Varbergstunneln

Tyréns har gjort en barnkonsekvensanalys (BKA) att använda som underlag till järnvägsplanen i Trafikverkets projekt Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra. Syftet med en BKA är att undersöka hu...

Läs mer här
Trafik- och gatumiljöplan för City i Stockholm

Stockholm växer och behoven i stadsmiljön ändras i takt med att vi blir fler invånare och nya stadsdelar växer fram. Ett långsiktigt mål för Stockholm city är att få en mer levande stadsmiljö, med stö...

Läs mer här
Ombyggnad av Vasagatan

Vasagatan är en av Stockholms mest trafikerade gator. Nu ska gatan byggas om för att bli en mer levande stadsgata, genom att bland annat ge mer utrymme för gång- och cykeltrafikanter.

Läs mer här
Parkplan Årsta-Enskede-Vantör

Parkplan Enskede-Årsta-Vantör är ett vägledande dokument för hur natur, parker och gröna gaturum ska vårdas och utvecklas för framtiden.

Läs mer här
Långholmsgatan

Projektet sträcker sig utmed Långholmsgatan, från Högalidsspången i söder till Pålsundsbacken i norr.

Läs mer här
Fridhemsplan

Under 2015-2016 arbetade Tyréns åt Stockholms Stad med framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandling för Drottningholmsvägen och Fridhemsgatan runt Kvarteret Väktaren vid Fridhemsplan.

Läs mer här
Lekplats Priorn

Mitt i Söderköpings hjärta intill de gamla och mysiga Drothemskvarteren ligger lekplatsen Priorn. Hit kan barn komma och leka i en mysig ”mormorsträdgård”. Här kan fantasin flöda bland bikupor, bin, n...

Läs mer här
ESS - Detaljplan och MKB

Tyréns har 2012-2013 i uppdrag att upprätta detaljplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt tillhörande utredningar för ESS i Lund. European Spallation Source (ESS) är ett internationellt f...

Läs mer här
Inre hamnen

Inre hamnen är en ny stadsdel som växer fram i Norrköpings kommun. Målet är att skapa en ny innovativ och attraktiv stadsdel med modern arkitektur och närhet till havet.

Läs mer här
Varvsstaden

Tyréns har tillsammans med Marge arkitekter och LAND landskapsarkitekter i parallellt uppdrag åt Malmö stad 2013 lämnat förslag till strukturplan och gestaltningsprogram för Varvsstaden. Tyréns bidrar...

Läs mer här
Hedlundadungen

På uppdrag av Umeå kommun har Tyréns formgett och ljussatt skogsparken Hedlundadungen, centralt belägen i Umeå. Parken har ett tydligt skogstema där tallen och tallkotten har gett inspiration för val ...

Läs mer här
Hörsalsparken i Norrköping. Foto: Peter Holgersson
Hörsalsparken

Den nya Hörsalsparken i Norrköping invigdes våren 2015. Den gamla Hörsalsparken låg som en återvändsgränd och en viktig del i uppdraget var att koppla samman den med stadens kommersiella centrum, samt...

Läs mer här
Frizon

På uppdrag av Umeå kommun har Tyréns utformat en mötesplats där förutsättningarna för gestaltningen formulerats i en dialogprocess med målgruppen unga tjejer. Här har man utgått från deras tankar om a...

Läs mer här
Strömkajen

Under 2013 färdigställs tre paviljonger på Strömkajen i Stockholm och Tyréns har i uppdrag att utföra ljusgestaltning och elprojektering för belysning. Paviljongerna används av Waxholmsbolaget och Str...

Läs mer här
Strömparken

År 2011-2013 hade Tyréns i uppdrag av Norrköpings kommun att utforma en ny parkmiljö för Strömparken i Norrköping. Förutsättningarna var bland annat att parken skulle innehålla en fiskväg och flera vi...

Läs mer här
Växjö stationsområde

Växjö stationsområde ska genomgå ombyggnationer för att möta en ökad kapacitet i den framtida kollektivtrafiken tillsammans med en fungerande statsförtätning mot stadskärnan. Tyréns har fått i uppdrag...

Läs mer här
Boden centrum

Bodens nya centrum skapar mötesplatser och lugn trafik. Tyréns har på uppdrag av Vatten & Miljöbyrån och Bodens kommun 2013-2014 ansvarat för all utformning, information och byggledning i projektet at...

Läs mer här
Barkarbystaden

Barkarbystaden är idag ett av de största och mest spännande utbyggnadsområdena i Stockholmsområdet. Tyréns har i uppdrag av Järfälla kommun att ljussätta torg, parkväg och lekplats i samband med nyexp...

Läs mer här
Arenastaden

Friends Arena, med en kapacitet för större publikevenemang på upp till 65 000 åskådare, invigdes i oktober 2012. Tyréns får i uppdrag att planera belysningen runt om arenan, på anslutande gator, busst...

Läs mer här
Prästviken-Eriksberg

Tyréns har sedan 2013 haft uppdraget att upprätta ett bebyggelseförslag med detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning samt tillhörande utredningar för området Prästviken-Eriksberg i Botkyrka kommun. E...

Läs mer här
Gamla Uppsala skolgård

Skolgården i Gamla Uppsala behövde nytt liv och Tyréns arbetade, i samarbete med skolans personal och representanter från kommunen, fram ett nytt program och därefter en bygghandling.

Läs mer här
Fisktrappa Ulva Kvarn

Tyréns hade under åren 2011-2013 uppdraget av Uppsala kommun att utforma en fisktrappa vid kraftverksdammen vid Ulva Kvarn i Uppsala. I samband med byggnationen av fisktrappan utformades en vistelseyt...

Läs mer här
Resecentrum Gotland

Resecentrum Gotland behövde rustas upp och 2011-2012 hade Tyréns i uppdrag att tillsammans med samarbetspartners arbeta fram en förstudie, en programhandling samt ett projekteringsunderlag för Resecen...

Läs mer här
Vägvisningssystem Umeå

Umeå kommun vill skapa ett vägvisningssystem för fotgängare och cyklister i Umeå tätort. Tyréns har i uppdrag under 2013 att ta fram ett funktionellt vägvisningssystem åt kommunen. Effektiva vägvisnin...

Läs mer här
Borås och Knalleland

Borås stad vill stärka de olika handelsplatserna i City och för kommunen. Tyréns har i uppdrag att under 2012 ta fram en handelsutredning och en handelsstrategi för Borås. Uppdraget genomförs i nära s...

Läs mer här
Norrboda - Brunna

Tyréns har sedan 2012 haft uppdraget att upprätta detaljplan med miljökonsekvensbeskrivning samt tillhörande utredningar för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde. Syftet med detaljplanen är ...

Läs mer här
Lekplats Plikta

Tyréns ansvarar för gestaltningen av Plikta 2010-2012, Göteborgs mest kända lekplats. Plikta har utsetts till stadens första utflyktslekplats en generationsövergripande mötesplats byggd utifrån ledord...

Läs mer här
Hertsö centrum

Tyréns har 2010-2013 i uppdrag att hjälpa Luleå kommun med exteriör belysning i samband med ombyggnad och renovering av områdescentrum på Hertsön i Luleå. Projektet omfattar torgyta, parker, parkering...

Läs mer här
Farsta centrum

Parallellt uppdrag där Tyréns valdes ut att delta tillsammans med Okidoki arkitekter. Uppgiften bestod i att ta fram en stadsstruktur för Farsta centrum med syftet att omvandla detta förortscentrum me...

Läs mer här
Grönplan Lidingö

Lidingö har omfattande, värdefulla och uppskattade natur- och kulturmiljöer. En betydande del består av skog eller öppna landskap med lantlig karaktär i ett småkuperat odlingslandskap. Lidingö stad ha...

Läs mer här
Fabriksparken

Fabriksområdet i Gustavsberg, Värmdö stod inför en omfattande utveckling. Industrier skulle flyttas från området och bostäder och verksamheter flytta in. Utbyggnaden planerades i etapper och samordnad...

Läs mer här
Turebergs torg

Tyréns får 2010 i uppdrag att belysa Turebergs torg vid nya Sollentuna centrum. Belysningens syfte är att förstärka den visuella upplevelsen av Turebergs torg och park efter mörkrets inbrott genom att...

Läs mer här
Norra Djurgårdsstaden

I den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholms, ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden, planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. I Norra Djurgårdsstaden ...

Läs mer här
Foto: Daniel Olausson
Framtidens Gällivare

Gällivare Kommun vill flytta bebyggelse från Malmberget på grund av gruvnäringens utbredning. Två orter kommer därmed flyttas och bli en sammanhållen tätort. Tyréns har uppdrag 2010 att ta fram idéför...

Läs mer här
IKEAs utemiljöer

IKEA tittar på hur man kan förbättra utemiljöerna kring varuhus utan att göra avkall på logistik som parkeringstillgänglighet, transport och gående trafikanter. Tyréns uppdrag är att under 2012-2013 u...

Läs mer här
Grönt parktorg i Kvarteret Mars

I bostadskvarteret Kvarteret Mars har Tyréns ritat ett grönt parktorg med starkt formspråk, lekplatsen har inspirations från rymden. Torget bjuder in boende och besökare till en grön vistelse nära fol...

Läs mer här
Svarvareparkens lekplats

Tyréns har ansvarat för gestaltningen och bygghandlingar till Västerås nya utflyktslekplats Svarvareparken. Projektet påbörjades av Tyréns i december 2014 och under sommaren 2016 påbörjade man byggnat...

Läs mer här
Lådmakaren

CapMan gav Tyréns i uppdrag att hålla ihop och leda processer inom detaljplanering. Tyréns har stöttat fastighetsbolaget CapMan och representerat dem i dialogen med kommunen och andra berörda. I uppdr...

Läs mer här
Harbovägen och Bryggarvägen

Hökerum gav Tyréns uppdraget att ta fram en förstudie inför detaljplanen. Hökerum är en ny aktör i Botkyrka som inlett en dialog med kommunen angående markköp av en tomt mellan Harbrovägen och Bryggar...

Läs mer här
Strömparterren

Belysningsprogram och elprojektering för Strömparterren, en vacker plats för rekreation mellan två av rikets viktigaste byggnader: slottet och riksdagshuset.

Läs mer här
Karlbergstunneln

Gestaltningen knyter an till platsens historia och belysningen ska göra tunneln trygg och minnesvärd för fotgängare och cyklister.

Läs mer här
Tvärförbindelse Södertörn

Som underlag till lokalisering av en ny vägförbindelse mellan E4/E20 vid Fittja och väg 73 vid Haninge genomförde Tyréns 2016 en övergripandeintegrerad landskapsanalys inom ett större utredningsområde...

Läs mer här