Boden centrum

Tyréns utvecklar Bodens nya centrum

Bodens nya centrum skapar mötesplatser och lugn trafik. Tyréns har på uppdrag av Vatten & Miljöbyrån och Bodens kommun 2013-2014 ansvarat för all utformning, information och byggledning i projektet att omvandla Bodens centrum till ett modernt centrum. Tidigare var det bilen som var utgångspunkten för gatornas utformning men nu är det gående som sätts i fokus för att skapa mötesplatser som lockar besökare till Bodens centrum.

Våren 2013 påbörjades ombyggnaden av gatorna i centrum när delar av Kyrkgatan fick en ny utformning. Nu slutförs projektet där resultatet blir ett centrum som är attraktivt för alla, oavsett förutsättningar. Genom att förflytta fokus från biltrafiken och istället prioritera människan skapas förutsättningar för ett levande centrum.

Nya sträckor på Kungsgatan och Kyrkgatan blir gångfartsområde, dvs. bilarna får köra på gåendes villkor i mycket låg hastighet. För att förstärka att miljön är på gåendes villkor har ytor för biltrafiken gjorts smala, för att påverkar bilarnas hastighet på ett positivt sätt.

Navet i ombyggnaden är att ett kvarter stängs för biltrafik för att kunna utveckla en av Norrlands modernaste huvudhållplatser för både lokal- och länstrafiken, mitt i Boden. Här får både gående, cyklister och bussresenärer generösa ytor där busshållplatsen kommer att få en ljussättning som förstärker platsen.

Tyréns uppdrag innefattar utredning, utformning, projektering, information och byggledning. Tyréns bidrar med kompetenser inom trafikteknisk utformning, tillgänglighet, gestaltning, ljusdesign, el, VA, mark, information och byggledning.

I uppdraget ställs stora krav på att miljön ska ha fotgängare som utgångspunkt. Detta har resulterat i en gatumiljö utan kantstenar för att öka tillgängligheten för människor med funktionshinder. Miljön för människor med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga är certifierad enligt Boverkets anvisningar.

Beställare: Vatten & Miljöbyrån och Bodens kommun

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}