Fabriksparken

Gestaltning av Fabriksparken

Fabriksområdet i Gustavsberg, Värmdö stod inför en omfattande utveckling. Industrier skulle flyttas från området och bostäder och verksamheter flytta in. Utbyggnaden planerades i etapper och samordnades med många markägare och exploatörer.

Fabriksparken är en ny kvarterspark i exploateringsområdet Fabriksstaden i centrala Gustavsberg. Genom hela Fabriksstaden löper Fabriksparken som binder samman de norra och södra delarna i den nya stadsdelen samt knyter området till hamnen och Farstaviken.

Fabriksparken erbjuder ett skyddat och lugnt promenadstråk samt ger kvartersparken kvaliteter och värden som lek, avkoppling och samvaro. Platsen för lek varvas med blomstrande platser för vila och här skapas många möjligheter till möten och aktiviteter för alla åldrar. Parkens mått varierar efter sträckan, men hålls samman genom en stark utformning och enhetliga material. Parkstråket delas in i avsnitt, där de smalare delarna benämns Stråk, det bredaste partiet Parken, och en underbyggd, mer hårdgjord del, Torget.

Material i parken genomsyras av dess historia som ett gammalt industriområde, andas modernitet, flexibilitet och hållbarhet. Markmaterial utgörs av platsgjuten betong, gräs och gummiasfalt. Vatten är ett genomgående element i parken. En öppen dagvattenränna löper genom hela parken där allt dagvatten från parken samlas upp.

Tyréns har även arbetat fram systemhandling samt förfrågningsunderlag för arbetsgator och finplanering för gatumark i Fabriksstaden samt Gustavsbergs Allé med tre rondeller. Som underlag användes en detaljplan över området som togs fram 2011.

Uppdraget med Fabriksstadens gator omfattade teknikområdena gata, VA, ledningssamordning, belysning och landskap. Uppdraget innebar utformning av olika gatusektioner som gångfartsgator, lokalgator och huvudgator. I projektet arbetade vi ingående med dagvatten t.ex. genom avledning av vatten till trädgropar samt ett större öppet fuktstråk. Ett möbleringsprogram för hela Gustavsberg togs fram parallellt med arbetet med Fabriksstaden. Utformningen av de tre rondellerna längs Gustavsbergs Allé associeras till verksamheten i området med porslinstillverkningen och de fick därför formen av uppochnedvända tallrikar. Ljusgestaltning för de tre rondellerna framhäver temat och dess form.


Beställare: Värmdö kommun 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}