Farsta centrum

Farsta centrum – en stadskärna i en promenadstad

Parallellt uppdrag där Tyréns valdes ut att delta tillsammans med Okidoki arkitekter. Uppgiften bestod i att ta fram en stadsstruktur för Farsta centrum med syftet att omvandla detta förortscentrum med bilinriktning, till en stadskärna i en promenadstad.

Vårt förslag är utformat med förståelse för den mänskliga skalan och med tanke på handelns behov. De nya kvarteren vävs samman med 50-talets arkitektoniska centrumbyggnader till en sammanhållen struktur där kopplingar med omgivningen utvecklas.

Strukturplanen har en tydlig byggsten som uppre¬pas och skapar ett dynamiskt rutnät. Med mjuk föl¬jsamhet vrids byggstenen och den rumsbildning som uppstår mellan husen ger ett gaturum som är unikt. Ingen plats är den andra lik. Den flexibla byggstenen ger möjlighet att skapa den mix av verksamheter och bostäder som ger störst folkliv och aktivitet.

Nya kopplingar för gående och cyklister knyter sam¬man tyngdpunktens olika områden och målpunkter. Korsningar i gatuplan utan planskillnader i tunnlar skapar ett flexiblare rörelsemönster för fotgängare och cyklister.

Farsta är unikt med två stränder på promenadavstånd och en stad¬spark med ekar och woodland i centrum. Vårt förslag förstärker det övergripande gröna, ekologiska sambandet mellan sjöarna, från de gröna taken vid Farstatorg, via en ringlande dagvattenbäck förbi odlingsytor¬na, ner till ekbrynen och badplatserna vid sjöarna.

Inom programområdet skapades plats för ca 117 000 BTA bostäder. Omkring 25 000 BTA handel och ca 11 000 BTA kontor.

 

Beställare: Atrium Ljungberg i samarbete med Stockholm stad och Sveriges Arkitekter

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}