Fisktrappa vid Ulva Kvarn

Lekande asp vid Islandsfallet

Tyréns hade under åren 2011-2013 uppdraget av Uppsala kommun att utforma en fisktrappa vid kraftverksdammen vid Ulva Kvarn i Uppsala. I samband med byggnationen av fisktrappan utformades en vistelseyta och utkiksplats ovanpå fisktrappan och ny parkväg och picknickplatser längs Fyrisån.

 

Ulva Kvarn är belägen ca 8 km nordväst om centrala Uppsala i Bälinge socken, gränsande mot Gamla Uppsala socken. Dammen har historiskt sett möjliggjort driften av en kvarn och ett sågverk och är det första fiskvandringshindret i Fyrisåns huvudfåra från Ekoln räknat, sedan fiskvandringsvägar anlagts vid de två dammanläggningarna i centrala Uppsala. Åtgärderna ingår i det s.k. Aspprojektet med visionen att återskapa fria vandringsvägar för asp och andra fiskarter i den slättlandspräglade åfåra som Fyrisån utgör mellan Ekoln och Vendelsjön.

Arbetsprocessen skedde i ett kreativt samarbete med beställaren och alla ingående kompetensområden. Efter idéutveckling arbetades förfrågningsunderlag och bygghandling fram. Uppdraget innefattade tjänster inom landskapsarkitektur, vattenresurser, 3D-visualisering och konstruktion samt ljusdesign.

 

Projektet hade två huvudsyften: Att bygga förbi vandringshinder för asp och andra fiskarter samt att skapa ett attraktivt utflyktsmål för natur och kultur.

Den bärande gestaltningsidén för platsen var att tydligt markera tillägget av den nya fisktrappan och dess funktion och samtidigt i materialval koppla till den kulturhistoriska miljön vid Ulva Kvarn. Vistelseytan är utformad så att besökaren får en nära kontakt med vattnet både i dammen, fallet, den gamla sågverksrännan samt i fisktrappan genom titthål i trädäcket. Vidare från fisktrappan söderut längs Fyrisån sträcker sig en gångväg kantad av platser för picknick och utblickar.

Beställare: Teknik och Service, Uppsala kommun

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}