Grönplan Lidingö

Handlingsplan med konkreta åtgärder

Lidingö har omfattande, värdefulla och uppskattade natur- och kulturmiljöer. En betydande del består av skog eller öppna landskap med lantlig karaktär i ett småkuperat odlingslandskap. Lidingö stad har i sin översiktsplan slagit fast att en grönplan med syfte att ge en helhetsbild av öns grönstruktur, ska tas fram. Grönplanen är ett användbart verktyg vid stadsplanering, vid park- och gatuinvesteringar och skötsel av stadens parker och naturområden.

I grönplanen formuleras mål och strategier för hur de gröna kultur- och naturmiljöerna ska bevaras, förstärkas och utvecklas, samt hur en sammanhängande grönstruktur kan uppnås. En handlingsplan ger konkreta åtgärder för att nå målen, både på lång sikt och i ett kortare tidsperspektiv.

Analys utfördes utifrån underlag i form av bland annat kartläggning av gröna kulturmiljöer, naturvärdesinventeringar och sociotopkarta.

Grönplanen redovisar områden som ska bevaras, riktlinjer för tillgång, nåbarhet och kvalitet på grönområden, samt stadsdelar som har särskild brist på parker och natur.


Beställare: Lidingö stad

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}