Harbovägen och Bryggarvägen

Stöd vid framtagande av underlag till planbesked för fastighet i Storvreten

Hökerum gav Tyréns uppdraget att ta fram en förstudie inför detaljplanen. Hökerum är en ny aktör i Botkyrka som inlett en dialog med kommunen angående markköp av en tomt mellan Harbrovägen och Bryggarvägen i stadsdelen, Tumba. Hökerum avser att bygga mellan 400-600 bostäder.

Det är ett krav från kommunen att ta fram en förstudie inför detaljplanen för att på så sätt tidigt identifiera utmaningar och risker. Målet är att förstudien ska leda till att Hökerum får planbesked. Förstudien kommer också att utgöra en grund för det framtida planarbetet. Hökerum har vänt sig till Tyréns för framtagning och förstudie och från kommunen önskade utredningar.

Förstudien innehåller förutsättningar, förslag till bebyggelse- och gatustruktur samt övergripande beskrivning av konsekvenser samt förslag på delar som behövs utredas mer i detaljplaneskede. Efter förstudien kan detaljplaneprocessen påbörjas.

Förslaget har växt fram tillsammans med förutsättningar för lutning, dagvatten, buller, angöring, parkering och avfallshantering. Byggnader har placerats i tre kluster; mot Harbrovägen, mot Bryggarvägen samt runt kullen vid Harbrovägen. Utgångspunkten har varit att lyfta värden på platsen. Platsens vilda natur och sluttning som ger utsikt tillsammans med närheten till kollektivtrafik och service är stora kvalitéer med platsen.
Idag är Harbrovägen en karaktärslös gata för snabb transport med bil. Den skulle istället kunna bli en tydligare och tillgängligare gatumiljö kantad av bebyggelse. Den branta norrsluttningen mellan Harbrovägen och Bryggarvägen utgör en dramatisk topografi.

Den vilda naturen är påtaglig och är ett positivt karaktärsdrag. Naturen bör med fördel förädlas, vårdas och tillgängliggöras. Sluttningen innebär möjlighet till utsikt, vilket skulle kunna motivera högre byggnader. I den östra delen av tomten finns en kulle, som skärmar av mot närbelägna radhus. Här hamnar bebyggelsen i en lugnare och tystare del av exploateringsområdet vilket skulle kunna erbjuda en annan bebyggelsekaraktär än längs Harbrovägen, eller ner mot handelsområdet. Handelsområdet vid Byggarvägen är en plats som präglas av storskaliga byggnader, motortrafikled och järnväg. Den plana ytan har få kvalitéer för bostäder, men många utmaningar, främst buller.

 

Beställare: Hökerum Bygg AB

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}