Inre hamnen

Ny stadsdel i Norrköping

Inre hamnen är en ny stadsdel som växer fram i Norrköpings kommun. Målet är att skapa en ny innovativ och attraktiv stadsdel med modern arkitektur och närhet till havet.

Området kommer att ligga strategiskt placerat nära Ostlänkens nya station, ha närhet till vatten och samtidigt fungera som en fortsättning på Norrköpings inre rutnätsstad. Här kommer rymmas bostäder, arbetsplatser, restauranger, caféer, kultur och aktiviteter. Gator, parker samt promenadstråk längs kajer och kanaler ska vara urbana, spännande och locka till social samvaro och aktivitet.

Tyréns har uppdraget att  utföra förprojektering samt ta fram systemhandling för utformning/projektering av gator, dagvatten kanalrum och några mindre parker. I uppdraget ingår även att  ta fram kvalitetsprogram för dessa områden. Utöver det innefattar uppdraget även att se över dagvattenlösningen för hela området i Inre hamnen på systemnivå.

Utformningen av Inre hamnen är inspirerat av ledorden urbant, banbrytande, ansvarsfullt och mångfacetterat. Visionen är att gator och vistelseytor ska bli ett andra vardagsrum som möjliggör möten mellan människor. Valet av material och formspråk i de gemensamma ytorna ska genomsyras av urbanitet och stadskaraktär. För att området ska uppfattas som en helhet återkommer vissa gemensamma nämnare i val av material och utformning. Inslag av viss variation avseende färg, form, material och växtmaterial skapar en kreativ och intressant miljö. Miljön ska vara tillgänglig och utformas med ett hållbarhetstänk avseende val av material och hantering av till exempel dagvatten. Ekosystemtjänster är en viktig faktor att arbeta med vid till exempel val av växter och öppen dagvattenhantering.

 

Beställare: Norrköpings kommun

Läs en nyhet om projektet här >>

 

 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}