Lådmakaren

Tyréns är länken mellan fastighetsutvecklaren och kommunen

CapMan gav Tyréns i uppdrag att hålla ihop och leda processer inom detaljplanering. Tyréns har stöttat fastighetsbolaget CapMan och representerat dem i dialogen med kommunen och andra berörda. I uppdraget ingick även att identifiera utredningsbehov och krav som stad och kommun kan komma att ha i framtiden.

Uppdraget har inneburit att Tyréns har tagit ansvar för samordning mellan kund och konsultstöd, samt mellan kund och kommun. Processledaren tar emot avrop, och stämmer av för respektive uppdrag tidsplaner, trolig budget, format på leverans etc. Dessutom lyfts även troliga kommande behov som kundens kund, kommunen, kan komma att ha. Processledaren har varit ett stöd i stadsutvecklingsfrågor på strategisk nivå. 

Tyréns identifierade behovet av och genomförde följande utredningar: 

• Processledning och strategisk rådgivning
• Bullerutredning
• Trafikutredningar (parkering, mobilitet, tillgänglighet, säkra skolvägar)
• Barnkonsekvensanalys
• Riskutredning
• Grönytefaktorsberäkning för planområdet
• Avfallshantering
• Dagvattenutredning
• Markmiljöteknisk utredning

 

Beställare: CapMan Properties AB

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}