Norrboda - Brunna

Detaljplan, MKB och utredningar för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde

Tyréns har sedan 2012 haft uppdraget att upprätta detaljplan med miljökonsekvensbeskrivning samt tillhörande utredningar för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en fortsatt utbyggnad av Brunna verksamhetsområde och att möjliggöra en ny handelsplats och nya bostäder väster om E18.

Planområdet ligger i Kungsängen i Upplands-Bro kommun. Handelsområdet har arbetsnamnet Brunna Park. Stor vikt har lagts vid att knyta samman norra och södra sidan av E18 med gång- och cykelvägar samt ny gata under E18. Att ordna bra logistik och parkering för den nya handelsplatsen har också varit en viktig fråga, samt dagvattenhantering och framtida kollektivtrafikförsörjning. Området har stora nivåskillnader och höjdsättning av vägar och gång- och cykelvägar har varit en viktig fråga. Intill handelsplatsen föreslås också två bostadskvarter och en lekplats.

I samband med framtagandet av detaljplan och MKB har Tyréns tagit fram följande utredningar: Dagvatten inklusive hydraulisk modellering, Handel, Miljöteknisk markundersökning, Risk, Trafikbuller samt Trafikutredning inklusive utformning av vägnät och anslutning till trafikplats.

Beställare: TAM Group AB samt Upplands-Bro kommun. Arkitekt: BAU samt Tyréns

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}